Erinevate uuringute andmetel osalevad madala haridustaseme, vähese konkurentsivõimega ja töötud täiskasvanud elukestvas õppes juhuslikult või üldse mitte. Sellised täiskasvanud on ka enesetäiendamiseks vähem motiveeritud ning nende hoiakud õppimise suhtes on sageli negatiivsed. Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärk on tuua nimetatud sihtrühm tagasi tasemeharidusse   või   luua   neile   võimalused   võtmepädevuste   ja   oskuste   omandamisele täienduskoolituste kaudu, mis tõstaks nende konkurentsivõimet ja mobiilsust tööturul.

Andras viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ellu Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”, mille eesmärk on eesmärk on luua kvaliteetsed ja paindlikud ning tööturu vajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Kommunikatsiooni- ja teavitustegevuste eesmärk on toetada täiskasvanud õppijal õpimotivatsiooni tekkimist, suunata seega õppimist jätkama või õppimise juurde tagasi pöörduma. See tähendab nii üldhariduskoolist väljalangenute kooli tagasi pöördumist kui ka kõigi täiskasvanute pidevat enesetäiendamist (sh riigi poolt mitte rahastatud õpe). Prioriteetseim sihtrühm on elukestvas õppes vähe või mitte üldse osalenud ning varakult haridustee katkestanud täiskasvanud, kelle puhul tähendaks haridustee jätkamine ka märkimisväärsete karjääribarjääride ületamist.

Projekti elluviimise üheks osaks ja eelduseks on Praxise poolt loodav analüüsidel ja uuringutel põhinev integreeritud kommunikatsiooni põhimõtetest lähtuv kommunikatsioonistrateegia, mis on suunatud täiskasvanud elanikkonna hoiakute ja käitumise muutmisele.