Vanemaealiste osakaalu tõus rahvastikus mõjutab oluliselt riikide sotsiaal-majanduslikku keskkonda ning avaldab survet ka tervisesüsteemile – järjepidevalt on kasvamas inimeste hulk, kes halvenenud tervise tõttu vajavad igapäevaseks toimetulekuks erinevaid tugiteenuseid. Paljudes Euroopa Liidu riikides pakutakse eakatele erinevaid integreeritud pikaajalise hoolduse teenuseid (näiteks esmatasandi ja akuutse ravi integreerimine), kuid vähe on teada nende teenuste tõhususe kohta. Samuti on vähe teavet selle kohta, kuidas edukaid teenuste arendamise kogemusi eri EL riikide vahel levitada.

Antud uuring keskendub eelkõige kodus pakutavatele pikaajalise hoolduse teenustele ning eesmärk on arendada edasi juba olemasolevaid teenuseid (tagamaks teenuste patsiendikesksus, ennetusele fokusseeritus, tõhusus, kvaliteet ja turvalisus) ning teha seda selliselt, et edasiarendatud teenused oleksid rakendatavad ka teistes EL riikides. Uuringus osalevad lisaks Eestile veel kuus riiki: Austria, Saksamaa, Holland, Norra, Hispaania ja Suurbritannia. Eestist võtab uuringust osa kaks pikaajalist hoolduse teenust pakkuvat asutust, nende kliendid ja klientide lähedased.