Koostatud on käsiraamat “Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine”, mille abil saab hinnata kodanikuühenduste tegevuse ühiskondlikku ja sotsiaalset mõju. Projekti tulemusena valmis hindamise teoreetiline raamistik, millele järgnes piloothindamiste läbiviimine ja käesoleva praktilise juhendi koostamine.

“Mõju hindamise peamine küsimus – kas eesmärgid on täidetud – eeldab teavet selle kohta, mida ja kui palju sooviti saavutada.” – Anne Jürgenson

Dokument on üles ehitatud teoreetilisele raamistikule, kus esimeses peatükis käsitletakse organisatsiooni loogika mudelit, mille võiks vabaühendused enda kohta koostada isegi juhul, kui hindamist lähitulevikus plaanis ei ole. Selle täitmine annab ülevaate asutuse hetkeolukorrast, sisendist, tegevustest, väljundist ja mõjust.

Teises peatükis käsitletakse mõjude hindamise läbiviimist etappide kaupa. Esimeses etapis seatakse hindamise fookus, hindamise eesmärk ja peamised indikaatorid. Teises etapis antakse ülevaade olemasolevatest andmetest. Kolmandas etapis valitakse sobivad analüüsimeetodid. Neljandas etapis käsitletakse uute andmete kogumist.

Kolmandas peatükis tuuakse välja hindamise viies ehk viimane etapp, milles räägitakse analüüsiprotsessist ja –tulemustest ning nende investeerimisväärtusest.

 kod. ühiskonna mõju etapid

Vaata ka

Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamise käsiraamat

Miks hinnata ühiskondlikku mõju?