Ühiskondliku mõju osakute (Social Impact Bond ehk SIB) näol on tegemist uudse investeerimismudeliga, mille eesmärgiks on tõsta ühiskondlike probleemide lahendamise tulemuslikkust.

Tegemist on kolme osapoole – erainvestorite, riigi ja vabaühendus(t)e – vahelise lepinguga, mille puhul investeerivad erainvestorid ühe konkreetse ühiskondliku probleemi lahendamisse. Probleemi hakkab lahendama võimekas vabaühendus, kellel on innovaatiline ja mõjus lähenemine. Kui antud lahendus toob kokkulepitud aja jooksul paremaid tulemusi kui olemasolev riiklik sekkumine, tasub riik investorile tehtud investeeringu koos intressiga.

sib-1

Analüüsis antakse ülevaade kolmest potentsiaalsest probleemvaldkonnast: alaealiste õigusrikkumine, perevägivald ning laste väärkohtlemine. Kogutud taustainfo ning kättesaadavate andmete põhjal võib järeldada, et antud valdkondadest on SIB mudeli rakendamiseks kõige sobilikum alaealiste õigusrikkujate probleemide lahendamine. See hinnang toetub järgmistele mudeli rakendamise puhul asjakohastele kriteeriumitele:

  • on olemas piisava suurusega ja andmetega tõendatud sihtgrupp ja võrreldav kontrollgrupp (samade tunnustega noored, kelle osas sekkumist ei rakendata);
  • on kirjeldatud seni riigi poolt esile kutsutud abinõud, mis on suunatud probleemi vähendamisele ja sihtgrupi abistamisele;
  • on võimalik arvestada kulusid, mis on eraldatud seniste abinõude rakendamiseks ning hinnata ka potentsiaalselt tekkivat kulude kokkuhoidu;
  • on teada välisriikide kogemuse põhjal hästi toimivaid programme, mille tulemusi on võimalik mõõta ja mis on näidanud positiivseid tulemusi;
  • Eestis on olemas riigi poolt väljendatud motivatsioon katsetada uusi lahendusi ning panustada programmide välja töötamisse ja läbi viimisesse;
  • Eestis on olemas võimekad lahenduste pakkujad, kel on valmisolek hakata tõenduspõhist programmi rakendama ja selle mõju mõõtma.

Analüüsist selgus, et ka teised uuritud valdkonnad võivad edaspidi vajada uusi lahendusi, mida SIBi mudeli abil toetada. Mudeli rakendamiseks tuleks aga kõigepealt uurida põhjalikumalt praeguste programmide tulemuslikkust ning koguda andmeid nii probleemi ulatuse iseloomustamiseks kui ka riigi seniste kulude kohta.

Vaata ka

SIB info Heateo Sihtasutuse kodulehel