Sotsiaaleelarve mudel (varasemalt kasutatud ka nime sotsiaalkulutuste mudel – SKM) on makrotasemel sotsiaalsektori mudel, mis aitab prognoosida sotsiaalvaldkonna tulude ja kulutuste arenguid nii lühi- kui pikaajaliselt ning viia läbi simulatsioone eri poliitikavalikute kulude ja tulude kohta alternatiivsete rahvastiku- ja majandusarengute taustal.

Mudeli näol on tegemist Excelis seotud tööfailide süsteemiga, mis ühendab omavahel demograafiliste, majandusnäitajate ja erinevate sotsiaalkulutuste ja –tulude arengud ja prognoosid. PRAXIS on mudeli arendamisega tegelenud alates 2002. aastast, tehes tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumiga ja tuginedes alguses ILO sarnasele mudelile. Mudelit kasutatakse PRAXISe erinevate projektide raames, samuti on mudeli erinevad versioonid antud kasutamiseks Sotsiaalministeeriumile.

Mudeli kaasabil on seni valminud järgmised uurimused ja kirjutised:

 • Reelika Leetmaa, Andres Võrk “Peretoetuste mõju pereplaneerimisele ja riigieelarvele”, Praxise Poliitikaanalüüs 5/2003.
 • Ene-Margit Tiit, Lauri Leppik, Andres Võrk ja Reelika Leetmaa (2004). “Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti pensionisüsteemile”. PRAXISe Toimetised 14/2004.
 • Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Epp Kallaste (2004). “Vanemaealine tööjõud tööturul ja tööelus”. PRAXISe toimetised 19/2004
 • Andres Võrk, Maris Jesse, Indrek Roostalu, Tarmo Jüristo (2005). “Eesti tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs”. PRAXISe toimetised 21/2005

Töö mudeliga on pidev protsess nii andmete uuendamise kui ka seadusandlusest tulenevate muutuste tõttu. Kasutatav mudel sisaldab järgmisi komponente:

 • Rahvastiku mudel (sündide ja surmade prognoosimine)
 • Makromajanduseelduste mudel
 • Tööturuarengute mudel
 • Riigieelarvest finantseeritavate peretoetuste mudel
 • Riigieelarvest finantseeritavate puuetega inimeste toetuste mudel
 • Riiklike pensionide mudel
 • Ajutiste töövõimetushüvitiste mudel
 • Ravikindlustulude ja –kulude prognoosimudel