Tulemusjuhtimise lähtekohaks on riigi vajadus olla edukas strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Tulemusjuhtimise põhimõtete rakendamine on vajalik riigi terviklikumaks, läbipaistvamaks ja sihistatumaks juhtimiseks. Analüüsi käigus pandi paika üleriigilised tulemusvaldkonnad, mis on aluseks riigi arengusuundade kavandamisel, riigieelarve planeerimisel, valdkonnapoliitikate elluviimisel ning tulemuslikkuse vaatluse ja aruandluse korraldamisel.

Joonis: Tulemustasandid skemaatiliselt ühe näite varal. tulemustasandid

Töös on loodud strateegilise ja tulemusvaldkonna määratlus ning esitatud tulemusvaldkondade ettepanek, mis on tuginenud riigiasutustega peetud kolmel konsultatsiooniringil saadud tagasisidele. Loodud on juhtimis- ja koordinatsioonisüsteemi kirjeldus, kus on välja toodud peamised täitmist vajavad ülesanded ning rollid. Lisaks on kirjeldatud peamisi muutusi tulemusvaldkondade juurutamisel ja kaasnevaid riske. Lõpetuseks on esitatud analüüsimeeskonna soovitused edasisteks tegevusteks: ministeeriumitega koostöös sõnastada programmid tulemusvaldkondade alla, viia läbi tulemustasandite rakendatavuse esmane testimine, taotleda tulemusvaldkondade rakendamisele poliitiline tugi ja käivitada nende rakendamise laiem arutelu, valmistada ette üleminekukava ning koostada kulude prognoos.

„Tulemusvaldkond on pikaajalise arengueesmärgi saavutamisele orienteeritud püsiv omavahel seotud riiklike poliitikate kogum, millel on selged ja mõõdetavad mõjueesmärgid ning mõjuindikaatorid.” – Külvi Noor

Tulemusvaldkondade ettepanek:

 • Ökoloogiline tasakaal
 • Jätkusuutlik energiamajandus
 • Inimsõbralik tehiskeskkond
 • Paremad ühendusvõimalused
 • Oskuslikud inimesed ja toimiv tööjõuturg
 • Arenev majanduskeskkond
 • Konkurentsivõimelised ettevõtted
 • Terve rahvas
 • Inimväärne elu ja võimalusi loov elukaar
 • Elujõuline kultuur
 • Aktiivne kodanikkond
 • Turvaline ühiskond
 • Kasvav kaitsevõime
 • Kindel õiguskeskkond
 • Hea riigivalitsemine
 • Mõjus välispoliitika
 • Hästitoimivad põhiseaduslikud institutsioonid