Mõttekoda Praxis viis Arengukoostöö Ümarlaua tellimusel ellu analüüs, millega sooviti välja selgitada, kuidas rakendatakse poliitika sidususe printsiipi Eestis erinevate poliitikameetmete ja õigusaktide väljatöötamisel.

Täpsemalt oli eesmärk teada saada:

  • Milline on ametnike praegune teadlikkus poliitika sidususe printsiipidest, s.t mida nad poliitika sidususe printsiipidest teavad, miks neid rakendama peaks ja milline on nende nägemuses Eestis rakendavate poliitikameetmete mõjust arengumaadele?
  • Kuidas toimub poliitika sidususe põhimõtete rakendamine ja koordineerimine Eestis, s.h mil määral ja kuidas on see valdkond seotud strateegiliste eesmärkidega, millised on olulisemad osapooled, nende rollid ja vastutus?
  • Millised on peamised kitsaskohad poliitika sidususe printsiipide rakendamisel ja millised on selle valdkonna eestvedajate/vastutajate ootused põhimõtete parema rakendumise osas?
  • Millised on valdkonnaga seotud inimeste ettepanekud ja nägemus, kuidas eelmainitud kitsaskohti ületada ning millised on üldised head praktikad, mida kasutavad teised riigid poliitika sidususe printsiipide rakendamisel, millest Eesti võiks õppida või eeskuju võtta.

Tuginedes uuringu järeldustele koostati soovitused, kuidas poliitika sidususe põhimõtet Eestis tulevikus paremini rakendada, et erinevate institutsioonide vahel oleks tõhusam koostöö ning et Eestis välja töötatavate poliitikameetmete mõju arengumaadele oleks paremini võimalik arvesse võtta.