Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia – kuidas meil edeneb? Viimase kümne aasta jooksul on nii Euroopas kui maailmas rahvusvahelistumise prioriteedid olnud üliõpilasmobiilsuse suurendamine, õppeprogrammide kvaliteedi tõstmine, rahvusvahelistumise keskse juhtimise oluline kasv ning teaduskoostöö tugevdamine. Uuringuga hinnatakse, kas aastateks 2006-2015 koostatud rahvusvahelistumise strateegia on asjakohane ja täidab eelnimetatud eesmärke.

Tabelis: Olulisemad Euroopa (kõrg)hariduse rahvusvahelistumise arengusuunadrahvusvahelistumise_arengusuunad

Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumine on riigile suur väljakutse. Siiski on alates kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia kasutuselevõtust suudetud astuda märkimisväärseid samme selleks, et kõrgharidus rahvusvahelisemaks muuta.

Olulisi edusamme on peamiselt saavutatud Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala piires, mis puudutavad õigusliku keskkonna tegevusi, õppetegevuse rahvusvahelistumist ja rahvusvahelise tugisüsteemi arendamist.

“Rahvusvahelistumise tugisüsteemi puhul on oluline toetada üldist ühiskonna avatuse ja sallivuse kasvu.” – Laura Kirss

Edasiminek on väiksem olnud tegevustes, mis vajavad erinevate poliitikavaldkondade üleseid kokkuleppeid. Üks kriitilisematest küsimustest on eestikeelse kõrghariduse ja rahvusvahelistumise eesmärkide ühitamine.

Lõpetuseks veel 10 soovitust valitsusele selleks, et kõrghariduse rahvusvahelistumine võiks jõuda järgmisele kvaliteeditasemele.

  1.  Selgitada erinevatele sihtrühmadele nendele arusaadavas keeles, millist kasu kõrghariduse rahvusvahelistumine neile tooks; kummutada rahvusvahelistumisega seotud hirme ja eelarvamusi.
  2. Leppida kokku eri institutsioonide rollides ja koostöö rahvusvahelistumise edendamisel.
  3. Astuda konkreetseid samme selleks, et muuta immigratsioonipoliitika rahvusvahelistumist toetavaks.
  4. Töötada välja/üle vaadata ulatuslikum Eesti riigi tutvustamis-ja turundamisprogramm.
  5. Arendada ühiskonnas rahvusvahelistumise tugisüsteemi.
  6. Kokku leppida, kuidas ühildada eesti keelepoliitika eesmärgid kõrghariduse rahvusvahelistumise eesmärkidega.
  7. Fokusseerida riiklikud kõrghariduse rahvusvahelistumist toetavad meetmed valdkondadesse, millel on eelkõige potentsiaali majanduse arengut edendada.
  8. Eraldada täiendavat rahalist toetust kõrgkoolidele, kellel on rahvusvahelistumise vallas ette näidata edukaid tulemusi.
  9. Sõnastada täpsemad ootused eri kõrgkoolidele nende rolli rahvusvahelistumise edendamisel.
  10. Käsitleda rahvusvahelistumist õppetegevuses ja teadustegevuses ühtse tervikuna.