Infoühiskond ja pöörase kiirusega arenev tehnoloogia seavad juhtidele senisest erinevamaid nõudeid. Probleemid muutuvad aina mitmetahulisemaks ja laiaulatuslikumaks ning nende lahendamine pole võimalik vaid ühe asutuse, valitsemisala või isegi valitsuse piires. Mitmed riigi ees seisvad probleemid on globaalse ulatusega. Seetõttu on avaliku sektori juhtimise väljakutsed komplekssed ja põimunud ning seavad kõrged ootused avaliku sektori juhtimisloogika ja -kompetentside muutmisele.

Juhid peavad leidma alternatiive jäikadele ja hierarhilistele struktuuridele ning lineaarsele tööloogikale. Seepärast on koolitusprogrammi läbivaks märksõnaks disainmõtlemine, kus kesksele kohale on seatud avaliku teenuse kasutaja – inimene – kelle vajadusest lähtuvalt tuleks organisatsioone ja poliitikaid kujundada. Neile väljakutsetele vastamine eeldab uuenduslikele arenguideid, koostööle innustavaid liidreid, tõhusaid juhtimismudeleid ja võimekaid organisatsioone. Avaliku sektori innovatsioonivõimekus on muutunud, riikide ning tervete piirkondade konkurentsivõime küsimuseks.

Selleks on Riigikantselei ellu kutsunud avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi, mida viib Praxis ellu koostöös Eesti Disainikeskusega. Lisaks on programmi kaasatud tippspetsialiste nii Eestist kui välisriikidest: nt Policy Lab (UK), Sitra (Soome), TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut.

Koolitus toimub nelja moodulina kokku 160 tunni ulatuses perioodil jaanuar-detsember 2016, mille jooksul osalejad saavad nii süsteemseid alusteadmisi kui ka hulgaliselt praktilisi oskuski tippjuhile vajalike kompetentside arendamiseks:

  1. moodulis mõtestame osalejate igapäevatöö kontekstis lahti globaalsed megatrendid, mis meie elu lähikümnenditel mõjutama hakkavad ning harjutame neile vastamist Eesti tingimustes.
  2. moodulis tõlgitakse globaalseid arenguid juhitavateks tegevusteks avaliku sektori spetsiifiliste piirangute – õigusruum, ressursid, juhtimisprotsessid – tingimustes.
  3. moodulis vaatame, kuidas esimestes moodulites määratletud probleeme enese-, teiste ja protsesside juhtimise teel ellu viia.
  4. moodulis pühendume koostööle ja kommunikatsioonile.

Vaata ka

Newtoni programmi tutvustus

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel