Kogu maailmas otsitakse lahendusi riigihalduse ja -juhtimise parendamiseks, et kohaneda viimase kümnendi jooksul toimunud muutustega. Nii ka meie. Ressursse säästes peame toimima üha efektiivsemalt, et vastata inimeste ootustele ja ühiskonna vajadustele. Eesti ametnikkond peab arvestama kodanike üha kasvava aktiivsuse ning suurenevate ootustega riigile. Lahendamist vajavad mitmetahulised ja komplekssed probleemid, mis uutes oludes nõuavad uudseid lähenemisviise ja lahenduskäike, riigisisest ja rahvusvahelist koostööd ning muutusi tippametnike mõtlemises ja tegutsemises.   

Eesti juhtivail ametnikel tuleb seetõttu mõelda strateegilisemalt laiematele eesmärkidele pikemas ajaperspektiivis, leida paremaid võimalusi paindlikkuse lisamiseks poliitikaisse ja tegevuskavadesse ning koostööplatvormide loomiseks erinevate osaliste vahel, sh kodanikega. Kiirelt arenev infoühiskond toob kaasa uusi võimalusi ja ohte, millega arvestada.  

Selleks, et tagada avaliku teenistuse tippjuhtidele kompetentne ja motiveeritud järelkasv, loodi 2008. aastal tippjuhtide järelkasvuprogramm Newton. Praegune programm on juba viies.

Programmi 3 moodulit viivad ellu SA Poliitikauuringute Keskus Praxis ning Taltechi Ragnar Nurkse valitsemise ja innovatsiooni instituut koostöös tippspetsialistidega ja praktikutega nii Eestist kui ka välisriikidest.

I MOODUL „Tippjuht kui tuleviku kujundaja ja väärtuse looja“  

August – november 2019, juhtivkoolitaja Rauno Vinni (Praxis)  

Mooduli jooksul tutvustatakse osalejatele globaalseid ja lokaalseid trende, jagatakse teadmisi ja parimaid praktikaid riigi strateegilise planeerimise põhimõtete ning poliitikakujundamise tänapäevaste võimaluste ja vormide kohta, selgitatakse valdkondade vahelisi seoseid, suunatakse tegema valdkonnaülest ja rahvusvahelist koostööd ning kaasama tegevuskavade ja teenuste väljatöötamisel meeskondi ja sihtrühmi.  

II MOODUL „Tippjuht kui IKT-teadlik innovatsiooni vedaja“  

Detsember 2019 – veebruar 2020, juhtivkoolitaja Veiko Lember (TalTech Nurkse)  

Mooduli jooksul tutvustatakse osalejatele tehnoloogiatrende, jagatakse teadmisi ja parimaid praktikaid innovaatiliste lahenduste juurutamise, kliendikesksete teenuste ja protsesside arendamise, andmehalduse ja analüütika kasutamise, digipöörde korraldamise ning küberturvalisuse tagamise põhimõtete ja -võtete kohta. Lisaks suunatakse osalejaid innovatsiooni soosiva töökorralduse loomisele, õppimise, loovuse ja eksperimenteerimise kasutamisele. 

III MOODUL „Tippjuht kui tulemuste saavutaja ja tööõnne hoidja“  

Märts – mai 2020, juhtivkoolitaja Anne Randväli (Praxis)  

Osalejatele tutvustatakse tulemusjuhtimise põhimõtteid ja võtteid, jagatakse teadmisi ja parimaid praktikaid selle kohta, kuidas teha võtmetulemused mõõdetavaks, kuidas jälgida tulemuste saavutamist ning kohandada vajadusel eesmärke. Lisaks õpitakse tundma ja kasutama argumenti kui juhtimisvahendit ning saavutama keerulistes situatsioonides konsensust. Samuti tutvustatakse tööõnne võimaldajaid ning seda, kuidas luua töötajaid toetav nii vaimne kui füüsiline töökeskkond.

Programm kestab august 2019 – mai 2020. Kokku toimub 16 koolituspäeva 21 potentsiaalsele tippjuhile, kellel on tahe ja eeldused täita tippjuhi rolli avalikus teenistuses ning vähemalt 2-aastane inimeste ja ressursside juhtimise kogemus.

Vaata ka

Newton programmi tutvustus

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel