Loova hävitusprotsessi juhtimise (Creative Destruction Management) kontseptsiooni taga on tõdemus, et uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ning uut tüüpi toodete juurutamine mõjub vanemaid tehnoloogiaid kasutavatele majandusharudele paratamatult laastavalt. Selliste muutuste kontekstis on riigi ülesandeks arengut tasakaalustavate instrumentide kasutuselevõtmine.

Ka Eestis on kiire kasvu käigus majanduse tehnoloogia- ja oskustemahukus tegelikult vähenenud. Seega vajavad lahendamist probleemid, mis takistavad uuenduste juurutamist traditsioonilistes tööstusharudes.

Nende väljakutsetega toimetulemisel on aga väikeriikide puhul suur roll regionaalsel koostööl naaberriikidega (nt piireületavate klastrite arengu toetamine), mis viib regiooni ühise positsiooni tugevdamiseni maailma majanduse kontekstis.

Käesoleva projekti raames analüüsitaksegi koostöös partneritega erinevate riikide kogemusi innovatsioonipoliitika vallas, identifitseeritakse piireülese koostöö võimalused ning tehakse vastavad ettepanekud osalevate riikide poliitikakujundajatele. Projekti meeskonna moodustavad:

Projekti laiem eesmärk on levitada arusaama Lissaboni strateegiast kui loova hävitusprotsessi juhtimise vahendist ning panustada teadmistel põhineva innovatsioonipoliitika kujundamisse Eestis.

Projekti käigus viiakse läbi uurimisseminare nii Eestis, Rootsis kui Soomes ning lõpptulemusi tutvustatakse konverentsil Eestis juunis 2006. Projekti toetab Euroopa Liit.