Põhjalikum arusaam erinevate majandussektorite innovatsioonialasest käitumisest on vajalik, et tulemuslikumalt arendada innovatsioonipoliitikat nii piirkondlikul, riigi kui Euroopa tasandil. Sectoral Innovation Watch projekti eesmärk ongi anda innovatsioonipoliitika kujundajatele ja muudele huvigruppidel parem arusaamine sektoripõhistest innovatsiooni mõjutavatest teguritest, takistustest ja väljakutsetest Euroopa Liidus. Peamiseks küsimuseks on: millisel määral ja miks innovatsioonialane käitumine majandussektorite lõikes erineb?

Projekti raames viiakse läbi üle-Euroopaline uuring, mille eesmärgiks on määratleda turu- ja poliitikategurid, mis mõjutavad erinevate majandussektorite innovatsioonialast tegevust. Vaatluse all on järgmised majandussektorid: biotehnoloogia, toitainete ja jookide tootmine, tekstiili- ja rõivatoodete tootmine, elektri- ja optikaseadmete tootmine, kosmose ja aeronautikatööstus, autotööstus, ehitus, teadmistepõhised teenused ning jae- ja hulgikaubandus. Majandussektorite analüüsid toovad välja erinevate tegurite olulisuse ettevõtete innovatsioonialase käitumise mõjuritena. Analüüsis eristatakse üldiste (tegurid, mis mõjutavad innovatsiooni ühtemoodi kõikide sektorite lõikes) ja sektorispetsiifiliste tegurite mõju. Lisaks sellele võetakse arvesse riigispetsiifilisi erinevusi, mis puudutavad erinevaid turge ja poliitikaid.

PRAXIS koostab analüüsid tekstiili- ja rõivatoodete tootmise, ehituse ja autotööstuse sektorite kohta. Analüüsimiseks kasutatakse projekti raames läbi viidud ettevõtete küsitluse andmeid kui ka Community Innovation Survey (CIS) uuringu andmeid.

Kogu projekti meeskonna moodustavad 11 partnerit 9 erinevast Euroopa riigist. Projekti juhib TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Researh), täpsemalt TNO Quality of Life.