Euroopa Sotsiaalfond on üks Euroopa Liidu struktuurifondidest, mille eesmärk on edendada tööhõivet, tõsta inimeste kvalifikatsiooni ja konkurentsivõimet ning suurendada ühiskonna sotsiaalset sidusust. Eestis on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmidest suuremahulisem „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“, mille eesmärk oli kasvatada tööhõivet läbi aktiivsete tööturumeetmete, parandades seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Käesoleva uuringu eesmärk oligi hinnata antud programmi raames pakutavat ettevõtluse alustamise teotust, tööharjutuse ja tööpraktika teenuseid, nende asjakohasust, jätkusuutlikkust ning majanduslikku efektiivsust. Lisaks tehti ettepanekuid programmi rakendamise tõhustamiseks.

ettevõtlus

 

„Vahehindamisele iseloomulikult ei keskendutud niivõrd senistele saavutatud mõjudele, mis sageli polnudki veel avaldunud, vaid uuriti, kas teenuste senine elluviimine on toimunud meol, mis annab põhjust oodata soovitud eesmärkide saavutamist“ – Anne Jürgenson

Käesoleva projekti raames hinnati kolme väga erinevat teenust – ettevõtluse alustamise toetus, tööpraktika teenus, ja tööharjutus. Järgnevalt on välja toodud probleemid, mis ilmnesid läbivalt kõigi teenuste puhul:

  • Teenuste eesmärgid pole alati selgelt sõnastatud ja jäävad tihti häguseks.
  • Tihti pole täpsustatud teenuste sihtgruppe. On selge, et teenused on mõeldud töötutele, kuid tegemist pole homogeense sihtgrupiga.
  • Teenuste kasutamise kohta ei ole piisavalt jooksvat informatsiooni.
  • Teenuste elluviimise üks nõrgemaid külgi tundus olevat info levik ja kommunikatsioon. Probleemi saaks lahendada näiteks teenuste kirjelduste täpsustamisega, mis vähendaks valearusaamade levikut ja kinnistumist. Samuti tuleks tõsta kodulehel pakutava info sisukust ja koguda süstemaatiliselt tagasisidet.
  • Selgus, et inimeste personaalsete vajaduste „diagnoosimisele“ on kohati vähe tähelepanu osutatud. Selleks tuleks töötutele pakkuda rohkem individuaalset lähenemist, et arvestada iga tööotsija spetsiifiliste vajadustega ning pakkuda talle sellest lähtuvalt vajalikke teenuseid ning varustada Töötukassa kontoreid piisava personaliga, informeerides töötajaid põhjalikuma personaalse lähenemise vajadustest.

Vaata ka

Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013