Antud hindamisega on tegemist esimese sellelaadse projektiga, kuna varem ei olnud riiklike ettevõtluse tugimeetmete tulemuslikkust ja mõjusid hinnatud. Selle vajalikkusele oli aga juba mõni aeg tagasi tähelepanu juhtinud Riigikontroll. Samuti on Eesti kohustatud raporteerima Euroopa Komisjonile Riikliku Arengukava meetmete tulemustest. Hindamise eesmärk oli analüüsida, kas toetusmeetmed on asjakohased ja täidavad seatud majanduspoliitilisi eesmärke. Lisaks tehti ettepanekuid, kuidas vajadusel muuta programme ja nende rakenduspõhimõtteid.

„Vastavalt „Ettevõtlik Eestile“ on Eesti ettevõtluspoliitika eesmärkideks soodustada ettevõtlikkust ja uute töökohtade loomist ning tõsta Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.“ – Kadri Kuusk

Uuringus hinnati nelja riiklike ettevõtluse tugimeetmete valdkonda. Nendeks olid ettevõtete kapitali ligipääsu parandamine, inimressursi arendamine, ettevõtete ekspordivõimaluste toetamine, teadus- ja arendustegevuse toetamine.

toetused2

Olulisemad tulemused:

Asjakohasus

  • Hinnatud skeemid on valdavalt asjakohased, st vastavad kasusaajate vajadustele ning turusituatsioonile ja on kooskõlas riiklike majanduspoliitika dokumentides seatud eesmärkidega.
  • Osade toetuste puhul oleks võimalik paremini valida sihtgruppe.

Tõhusus

  • Toetusrahade kasutamismäär oli hea – 2006. aasta lõpuga rahuldatud taotlusi ~90% eelarvest.
  • Mitmete toetuste taotlemine ja hilisem aruandlus olid ettevõtete jaoks väga kulukad.
  • Soovitav on täiustada toetuste monitooringsüsteemi, et see võimaldaks saada juhtimisotsuste tegemiseks vajalikku teavet ja oleks enam suunatud programmide juhtimise ning analüüsi toetamisele.

Mõjusus

  • Pikaajaliste projektide puhul (1-3 aastat)  oli koolitus-, ekspordiplaani ja teadus- ja arendustoetuste programmide tingimused osutunud liiga jäikadeks ning ei ole kooskõlas ettevõtete endi tegevuse planeerimisprotsessidega.
  • Soovitav oleks järgida Riiklikus Arengukavas (RAKis) seatud eelistusi ja/või seada täiendavaid eelistusi toetuste jagamisel, kuna see aitaks kaasa programmi eesmärkide paremale saavutamisele ning suurendaks programmi lisanduvust.