Euroopa Liidu tasandil on tehtud mitmeid uuringuid ja analüüse, et hinnata, mõista ja adresseerida varajase haridusest lahkumise fenomeni, kuid seni teatakse küllaltki vähe kutsehariduse rollist selle probleemi ennetamisel ja lahendamisel. Selleks tellis Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Education –  3-aastase uuringuprojekti, et analüüsida kutsehariduse rolli  varajase haridussüsteemist lahkumise vähendamisel. Rahvusvahelise uuringu ülesandeks oli:

  1. mõista väljalangemise ja varajase haridusest lahkumise fenomeni kutsehariduseses ja uurida seoseid kutsehariduse ja varajase haridusest lahkumise vahel;
  2. analüüsida poliitikameetmeid, mis tegelevad varajase haridusest lahkumise vähendamise ja ennetamisega kutsehariduse kaudu;
  3. leida parimaid praktikaid ja tööriistu poliitikakujundamise toetamiseks riiklikel ja Euroopa Liidu tasanditel.

Uuringu tulemustega soovitakse toetada Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu liikmesriike, sotsiaalpartnereid ja teisi huvirühme nende pingutustes viia ellu Euroopa Liidu poliitikat varajase haridussüsteemist lahkumise vähendamisel ja aastaks 2020 seatud eesmärkide saavutamisel. Uuringus osales 15 erinevat Euroopa Liidu riiki ning Praxise ülesanne oli koostada ülevaade olukorrast ja poliitikameetmetest Eestis.

Rahvusvaheline ülevaade ja aruanne on saadaval Cedefop’i kodulehel.