Süsinikuvaesele majandusele üleminek eeldab struktuurseid muutusi. Inimestele, kes kaotavad oma töö süsinikumahukates sektorites, tuleb luua uued töökohad. Üleminek nõuab ka, et majandust tuleb mitmekesistada ja taastuvenergia sektorit arendada.

Teaduskirjanduses koondab õiglase ülemineku mõiste põhimõtete ja praktikate kogumit, mis juhindub siirdel süsinikuvaesele majandusele õiglusest. Seejuures peab üleminek tagama fossiilkütuste tööstusega seotud töötajatele ja kogukondadele inimväärse sissetuleku ja soodsad tulevikuväljavaated. Õiglase ülemineku otsuste tegemisse ja protsesside juhtimisse peaks olema sotsiaalse dialoogi kaudu kaasatud teiste seas ka puudutatud töötajad ise. Õiglase ülemineku läbiviimisel peaks olema põhimõtteks ka see, et töötajad ja kogukonnad ei tohiks oma töökoha ja sissetuleku eest maksta oma tervise või keskkonna hinnaga.

Praxisel on valminud Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimaluste analüüs. Analüüs koosneb kolmest osast. See kaardistab Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku uue perioodi prioriteedid ja vahendid seoses õiglase üleminekuga. Kaardistusest saab aimu, millisteks tegevusteks võiks põlevkiviregioon Euroopa Liidust toetust saada. Teiseks kaardistati seda, kuivõrd puudutavad Eesti riiklikud ja piirkondlikud arengukavad õiglast üleminekut ja sellega seonduvaid küsimusi. Analüüsist leiab ka õiglase ülemineku häid näiteid rahvusvahelisest praktikast. Praxis annab ühtlasi soovitused, kuidas õiglast üleminekut Eestis läbi viia, mida silmas pidada ja millised on selle protsessi etapid.