Käesoleva uuringu eesmärk oli hinnata riigipoolse sekkumise vajadust e-ekspordi arendamiseks ning töötada välja sekkumisloogika e-ekspordi arendamiseks koos tegevuskavaga. Uuringu lähteülesanne eeldas ka tegevuste sihttasemete määratlemist, kuid puuduvate arvandmete tõttu – Eesti e-eksportijate arvu muutus ja e-ekspordimahud – polnud võimalik neid välja arvutada.

Uuringu tulemused näitavad, et e-eksport on Eesti ettevõtjate jaoks veel üsna uus valdkond ja teadlikkus, kuidas selle müügikanali kaudu edukalt äri teha, on veel üsna madal. Kuna üks olulisemaid füüsiliste toodete e-ekspordi takistusi on transporditeenuse kõrge hind, siis on ettevõtjatele suureks väljakutseks leida ärimudel, mis võimaldaks sihtturgudel olla konkurentsivõimeline. Konkurentsitihedal e-kaupade turul peitub Eesti toodete e-ekspordi potentsiaal suuresti füüsiliselt väikeste ja kergete kõrgtehnoloogiliste nišitoodete pakkumisel, kuna see võimaldab transpordikulusid minimeerida või siis läbi turunduslike võtete või hea klienditeeninduse teatud nišikaubagruppides turuosa võitmisel.

Üleüldiselt on aga mitmete takistuste taga ettevõtjate vähene teadlikkus, kas siis erinevatest tarnelahendustest, maksesüsteemidest, regulatiivsetest nõuetest või e-turundusest. Viimase puhul on probleemiks ka piiratud ressursid, kuna vastava kompetentsi tekitamine on ajamahukas ja sisseostmine kallis. Eelnevale lisaks ei ole ettevõtjad hästi kursis ELi ühtse digitaalse turu tegevuste ja nende rakendamisega kaasnevate muutustega.

Uuringu autorid soovitavad riigil e-ekspordi edendamiseks ja hoogustamiseks tegeleda ühelt poolt ettevõtjate rahvusvahelise e-kaubanduse alase teadlikkuse ja oskuste tõstmisega ja teiselt poolt Eesti kui usaldusväärse majanduskeskkonnaga riigi ja ettevõtja kuvandi jätkuva tugevdamisega. Oluline on tagada ka regulatiivne ettevõtluskeskkond, mis toetab e-äride teket.

Ühe ideena pakutakse uuringus välja ka e-ekspordi internetiturunduse toetuse rakendamist või e-ekspordi TEAMi moodustamist, mis aitaks ettevõtetel rahvusvahelistele turgudele siseneda või olemasolevat müüki kasvatada.