Uuringu eesmärk on välja selgitada, milline on Eesti asenduskodudest ellu astuvate noorte valmisolek iseseisvumiseks ja leida võimalusi, kuidas seda protsessi nende jaoks hõlbustada. Selleks uuritakse, millised on lüngad nende teadmistes ja oskustes, mida on tarvis edukaks toimetulekuks ning mil moel saaks neid erinevate tugiteenustega toetada. Ülevaade antakse olulisimatest probleemidest, mis iseseisvumisel tekivad, vanemliku hoolitsusteta Eesti noortest ja küsitluse tulemustest, mille käigus uuriti nende teemade kohta nii noortelt endilt kui ka lastekaitsetöötajatelt.

“Kõige olulisemaks tingimuseks iseseisvumisel pidasid asenduskodu noored, et neil oleks olemas eluase.” – Pirjo Turk

Suur osa küsitletutest oli ka teadlik sellest, et eluase õnnestuks neil saada elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Samas ei soovi üle kolmandiku vastanutest minna elama valda või linna, kust nad pärit on.

Selgus, et asenduskodudes on taskuraha jagamisel väga erinev praktika ja paljud seal viibinud noored ei ole puutunud kokku sanitaar- ja toiduainete ostmisega. Kuigi valdaval enamusel küsitletud noortest on töökogemus ja teadmised töö otsimisest, on nende teadmised kesised palga osas. Asenduskodudest noored ei ole kuigi altid abi paluma ega võõraid usaldama.

Paljudel uuringus käsitletud noortel puudusid suhted bioloogiliste vanematega ja mõningatel juhtudel ei soovinud noored ka ise vastavaid kontakte luua. Sellist valikut tuleb aktsepteerida, kuid siiski on iseseisvuva noore aspektist oluline, et tal oleksid teadmised oma päritolust ja ta teaks põhjusi, miks ta vanemlikust hoolitsusest ilma on jäänud. Neljandikul asenduskodudes kasvanud noortel puudusid suhted ka sotsiaaltöötajatega, mis on aga äärmiselt olulised, kuna noorte iseseisvumisel on tähtsaks mõjutajaks isikud, kellelt nad saavad vajadusel abi küsida. Noorte ellu astumist hõlbustaks seetõttu lastekaitsetöötajate seisukohalt tugiisik.

Veidi enam kui pooled noored näevad kõrgeima haridustasemena endil kõrgharidust või kutsekõrgharidust ja hariduse omandamist tuleks edaspidi tähtsustada. Asenduskodu noortel jääb iseseisvasse ellu astumisel kõige enam puudu isemajandamisest ja rahaasjade planeerimist puudutavatest oskustest, töö leidmist ja hoidmist puudutavatest teadmisest ning ka sotsiaalsetest oskustest.

 

Vaata ka

Asendushooldusest Sotsiaalministeeriumi kodulehel 

Sotsiaalhoolekande seadus Riigi Teatajas 

Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu kodulehekülg