Erialade arengukavad on oluliseks sisendiks tervise valdkonna poliitika kujundajatele, aga ka arstlike erialade esindajatele eriala arendamiseks ühtsete eesmärkide seadmisel.

Projekt viidi ellu koos Sotsiaalministeeriumi ja arstlike erialade esindajatega (nende ühendustega). Projekti algfaasis töötati koostöös Sotsiaalministeeriumiga välja arengukavade soovituslik struktuur ning abimaterjalid eesmärgiga lihtsustada arstlike erialade esindajate tööd uuendatud arstlike eriala arengukavade kirjutamisel. Arengukavade koostamise jooksul koostas Praxis soovituslikke ettepanekuid arengukavade vaheversioonide täiendamiseks, otsis täiendavat teavet vastavalt eriala esindajate vajadustele. Arengukavade uuendamisel vajalike ühiste arutelude pidamiseks korraldas Praxis koostöös Sotsiaalministeeriumiga mitmeid seminare, kus käsitleti protsessi käigus tekkinud küsimusi, samuti arutleti tervishoiupoliitika päevakajaliste küsimuste ning edaspidiste suundumuste üle. Uuendatud arstlike arengukavade toimetamisel tegi Praxis tehnilisi parandusi.  Arengukavade põhjal koostab Praxis koondanalüüsi, milles muu hulgas toob välja arstlike erialade arengukavade põhjal väljajoonistuvad prioriteedid ning trendid tervishoius aastani 2020.

Uuendatud arstlike erialade arengukavad on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi ja erialaühenduste kodulehtedel, koondanalüüs siit.