Pärast eriala omandamist tuleb lõpetajatel leida omale töökoht ning vahel ei ole õpitud eriala tegeliku tööga kuigi palju seotud. Lisaks selle aspekti uurimisele antakse ülevaade, milline on erinevate õppevaldkondade lõpetanute üldine seisund tööturul. Eristatud on kaheksat erinevat õppevaldkonda: haridus; humanitaaria ja kunstid; sotsiaalteadused, ärindus ja õigus; loodus- ja täppisteadused; tehnika, tootmine ja ehitus; põllumajandus; tervis ja heaolu ning teenindus, ning analüüsitavaks perioodiks on 1997-2004.

Õppevaldkondade seas ei esinenud sellist, mille hõivenäitajad oleksid vaatlusperioodi vältel paranenud. Tööjõus osalemise, tööhõive ja tööpuuduse määrade poolest perioodi algusega võrreldes olid halvemas või endises olukorras nii sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse; põllumajanduse; tehnika, tootmise ja ehituse ja teeninduse õppevaldkondade lõpetanud. Kõige enam positiivseid muutusi oli näha humanitaaria ja kunstide ning tervise ja heaolu õppevaldkondade lõpetanute hõives.

“See, kui paljud erinevad tegevusvaldkonnad on olulised vastava õppekavarühma lõpetanute jaoks, näitab ka, kui kitsa- või laiapõhjalisi teadmisi erinevatest tegevusvaldkondadest võiksid lõpetajad koolist saada.” – Hanna Kanep

Peamistes tegevusvaldkondades töötasid kõige enam tervise ja heaolu ning hariduse õppevaldkonna lõpetanud. Üle 70% töötasid haridustasemele vastavates pearühmades veel humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna lõpetanud. Ka põllumajanduse õppekavarühma lõpetanud töötasid õpitud erialaga seotud valdkonnas, seda saab öelda ka tehnika, tootmise ja ehituse ning teeninduse õppevaldkonna lõpetanute kohta. Sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse lõpetanud hõivatud töötasid peamiselt aga hulgi- ja jaemüügi; mootorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remondi tegevusvaldkonnas.

Tabelis: Teeninduse valdkonna lõpetanud hõivatute töötamine peamistes tegevusvaldkondadesteeninduse_lopetanud

Valdav enamus õppekavarühmadest oli suure hajuvuse ja laia ametitele ja valdkondadesse suunitlusega. Kitsa suunitluse ja väikese hajuvusega õppekavarühmad kuulusid valdavalt tervise- ja heaolu ning hariduse õppevaldkondadesse.