Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste (IKT) lahenduste kiire areng ning laialdane levik kõikides majandusharudes ja riigivalitsemises on muutnud IKT-alaste teadmiste ja oskustega tööjõu väga hinnatuks kogu maailmas. Samas selgub enamikust valdkonnas tehtud uuringutest, et Eestis on suur IKT-alaste pädevustega tööjõu puudus, mistõttu on probleemile vaja rohkem tähelepanu pöörata.

Mõttehommiku esimeses osas tutvustasid Praxise analüütikud hiljuti valminud samateemalise uuringu tulemusi, millest selgus, et aastaks 2020 on IKT spetsialiste vaja juurde sõltuvalt ettevõtete arengust 6661 – 8456. Seega tuleb piisava hulga lõpetajate arvu tagamise kõrval senisest enam pöörata tähelepanu ka kvaliteedile.

Gert Jervan tõdes, et tööandjate ootused ja ülikoolide lähenemine on vastuolus.

“Tööandjate jaoks ei ole magistrikraad kvaliteedi näitajaks, ülikoolidele heidetakse aga ette liigset akadeemilisust. Kui puudub valmisolek luua töökohti, mis eeldavad vähemalt magistrikraadiga töötajaid, ei suuda Eesti lahti saada ka odava tööjõuga riigi staatusest.” – Gert Jervan

Jaak Vilo arvates on suur probleem üliõpilaste vähene motivatsioon õppida. Selleks, et tudengeid mõistma panna, et tegemist on pikaajalise investeeringuga, on abiks nii moraalne tugi ettevõtetelt kui ka poliitiline toetus.

Mõttehommiku arutelul keskenduti erinevatele uuringust välja tulnud probleemidele. Osalejate meelest olid olulisemad kitsaskohad üldpädevuste ja erialateadmiste rakendusoskusega seotud puudujäägid ning tööjõu puudus mõningate ametite ja pädevuste osas.

Probleemidele pakuti ka mitmeid lahendusettepanekuid. Näiteks selleks, et luua rohkem uut tüüpi pädevusi, pidasid osalejad oluliseks tõhustada õppekavade ülest koostööd ning kombineerida erinevaid erialasid.

Lisaks rõhutati IKT erialade levitamise olulisust noorte hulgas. Samuti peeti vajalikuks vähendada katkestajate arvu, teha vastavat selgitustööd pikaajaliste mõjude osas ning toetada õppejõude nii motiveerimise kui ka didaktikapädevuste arendamise kaudu.

Pikamalt saab mõttehommikuga tutvuda siin.