Mõttehommikul esinenud Praxise hindamisekspert Katrin Pihor keskendus poliitika tulemuslikkuse mõõtmisele ja esitas ülevaate Eesti noorsootöö olukorrast, senistest indikaatoritest ja nende võimalikust suhtest noortepoliitikasse. Ettekandest selgus, et praeguses olukorras ei ole noortevaldkonna puhul selgelt määratletud, millise tulemuseni soovitakse jõuda ning samuti ei ole defineeritud, missugused on kõige olulisemad probleemid noorsootöös.

“Selleks, et jõuda soovitud lahenduseni, on oluline probleemid ja nende põhjused, oodatavad tulemused ja indikaatorid määratleda juba poliitikakujundamise algfaasis, mitte lõpuperioodil.” – Katrin Pihor

Noorteseire ekspert John Bamber rääkis tulemuslikkuse mõõtmisel kasutatavatest lähenemistest ning indikaatoritest. Ettekandest selgus, et kuigi eesmärgid ja tulemused erinevad tasandite ehk riigi, kohaliku omavalitsuse ning noosootöötaja lõikes üsna palju, on siiski oluline näha nendevahelisi seoseid ja ka igat tasandit omaette tervikuna. Bamber tõi veel välja, et nii noorsootöö valdkonna sees kui ka väljaspool on erinevad arusaamad ja kontekst, mistõttu on noorsootöötaja jaoks oluline muuta tulemused arusaadavaks ka teistele tasemetele. Selleks, et saavutada pikaajalisi tulemusi, on vaja tähelepanu pöörata ka lühiajalistele.

Samuti toimusid rühmaarutelud, kus iga rühma ülesandeks oli Eesti noortevaldkonna arenguvaldkondade tähelepanu keskmel põhinevate projektide lühikirjelduse ning eesmärkide põhjal määratleda tulemused, indikaatorid ja meetodid. Olulise osa tööst moodustas meetodite valik tulemuslikkuse mõõtmiseks, kus tuli arvestada nii meetodi tugevaid ja nõrku külgi kui ka terviku moodustumist eesmärkide, tulemuste ja indikaatorite vahel. Laudkonnad said oma kogemusi ja protsessi käigus esile kerkinud küsimusi jagada eksperdi täienduste ja suunavate küsimuste toel ka teiste rühmadega.

Osalejate arvates suurenes tänu aruteludele nende teadlikkus noorsootöö tulemuslikkuse hindamisest ning lisaks avaldasid mitmed, et antud teema käsitlemine on väga oluline ka tulevikus.

Mõttehommikuga saab pikemalt tutvuda siin.