Mõttehommikul esinenud endise Rõuge vallavanema Kalvi Kõva ettekandest jäi kõlama üleskutse toetada noorte enda algatust, kuna noorte arusaam kohaliku kogukonna arenguvajadustest võib avada täiesti uued tulevikuväljavaated ja pakkuda kogukonna arendamiseks värskeid lahendusi.

“Kohalikud omavalitsused peavad noori rohkem usaldama ning julgustama ise looma meelepäraseid lahendusi. Sageli ei ole selleks vaja suuri rahasummasid, vaid usku ja mõningast juhendamist.” – Kalvi Kõva

Saue abilinnapea Rafael Amos pidas samuti oluliseks noorte kaasamist ja koostööd. Amos tunnistas, et kuigi noorte usaldamine võib olla riskantne, siis usalduseta ei ole võimalik noori kodukoha arendamisse kaasata. Sama mõtte tõid välja nii Pärnu linna noorsoonõunik Reine Tapi kui ka teised arutelul osalenud omavalitsuse esindajad.

Laudades toimunud arutelu ülesandeks oli leida noorsootöö eduka toimimise eeldusi ning mõelda lahendusi, kuidas omavalitsus saaks neid võimalusi luua või arendada. Küsimusi vaadati viie noorsootöö vormi lõikes:

Huvitegevus

 • Head professionaalsed juhendajad;
 • lai tegevuste spekter;
 • omavalitsusülene koostöö;
 • noorte huvide parem tundmine ja nendega arvestamine huvitegevuse kavandamisel;
 • parem strateegiline planeerimine, ruumide ja ressursside kasutamine.

Noortekeskused ja -toad

 • Noortekeskuste rolli tähtsustamine;
 • eri institutsioonide vahelise koostöö soodustamine;
 • noortekeskustele eraldi eelarverea kujundamine.

Noorteühingud ja noorte osalus

 • Kaasarääkimise võimalus noortekogude kaudu;
 • noorte kutsumine volikogu komisjonide istungitele;
 • kohalike projektialgatuste rahaline toetamine;
 • ruumide tasuta kasutamise võimaldamine.

Vabatahtlik tegevus

 • Noorte kaasamine paikkondlikesse traditsioonidesse;
 • isiklike kontaktvõrgustike olemasolu rahvusvahelise koostöö puhul.

Nõustamine ja teavitamine

 • Avatud ja pädevad töötajad ning nende omavaheline koostöö;
 • koolide ja noortekeskuste koostöö soodustamine piirkonna ettevõtjatega.

Pikemalt saab mõttehommikuga tutvuda siin.