Noorteseire sihiks on pakkuda järjepidevalt uut teavet erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda ja poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid ning arvestada noori puudutavaid vaatenurki eri poliitikate väljatöötamisel.

Praxise hindamisekspert Katrin Pihor andis ülevaate noorteseire ülesehitusest ning veebilehest.

“Kuigi noored on “strateegiliselt oluline ressurss”, on noorte olukorra kohta vähe aja- ja asjakohast teavet või on olemasolev info lünklik ning killustatud.” – Katrin Pihor

Mõttehommiku arutelul mõeldi, kuidas noorteseire saab kaasa aidata teadmistepõhise noortepoliitika kujundamisele. Samuti arutleti selle üle, millised teadmised noorte kohta aitavad näiteks ametnike ning noorsootöötajate tööd tõhusamaks ning tulemuslikumaks muuta.

Arutelu käigus toodi välja järgmised vaatenurgad:

  • Kohalikud omavalitsused tunnevad eelkõige puudust hõlpsasti mõistetavast teabest noorte eluolu kohta kohalikul või maakondlikul tasandil.
  • Noorsootöö eluõiguse ja arendamise seisukohast on võtmeks teadmised noorsootöö tulemuslikkusest, mitte ainult levikust.
  • Noorsootöö arendamise vaatenurgast on kõnekad analüüsid, võrdlused ja tegutsemissoovitused.

Noorteseire tulemusi levitades on oluline rõhutada, et töö noortega on pidev protsess, millest peavad osa võtma kõik erinevad osapooled. Otsuseid tehes tuleb vaadelda noorte eluolu tervikuna, mitte ainult ühe valdkonna olukorda.

Vaata ka

Noorteseire veebileht