Mõttehommiku esimeses osas tutvustas Praxise analüütik Anne Jürgenson hiljuti valminud uuringu tulemusi. Omapoolse vaate lisasid Ants Sild ning Signe Vedler. Ettekannetest selgus, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alast kutsehariduse kvaliteeti tuleb tõsta, sest samamoodi jätkates võib juhtuda, et kõigile lõpetajatele ei jätku töökohti, kuna nende oskused ei vasta tööturu vajadustele.

Pärast tutvustavat osa toimus rühmaarutelu, kus mõeldi ning jagati mõtteid, kuidas kutseõppeasutused saavad parandada valdkondadevahelist lõimimist. Võimalusi analüüsides ilmnesid ka mitmed takistused, mis seostusid peamiselt kõigi osapoolte motivatsiooni puudumisega ning väheste kogemuste ja oskustega.

Laudkonnad käsitlesid viit erinevat küsimust, mille kohta toodi välja ka alateemad ning võimalikud lahendused.

Peateemad:

  1. Kuidas tagada koolidele motivatsioon spetsialiseeruda?
  2. Kuidas tõsta teiste valdkondade õppejõudude motivatsiooni lõimimisega tegelemiseks?
  3. Kuidas saavutada tõhusam koostöö tööandjatega?
  4. Kuidas tõsta õpilaste motivatsiooni valida IKT moodul?
  5. Kuidas tagada uute õppemeetodite juurutamine, näiteks probleemipõhine õpe?


Peamised väljapakutud tegevussuunad IKT-alase kutsehariduse arendamisel:

  • Pidev selgitamine ja teavitamine lõimimise vajadusest;
  • oskuste arendamine koolituste kaudu;
  • suurema koostöö poole püüdlemine;
  • parimate praktikate levitamine.

Pikemalt saab mõttehommikuga tutvuda siin.