Kuna riigivalitsemise tase mõjutab kõiki eluvaldkondi ja poliitikate kvaliteeti, on ühiskonna terviklikuma arengu nimel vaja antud teemale rohkem tähelepanu pöörata.

Riigivalitsemise ühendavat rolli riigi konkurentsivõime tugevdamisel käsitles oma ettekandes Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp, kes tõi välja ka Eesti valitsemiskorralduse peamised nõrkused:

  • killustumus;
  • avalike teenuste ebaühtlane kvaliteet ja kättesaadavus;
  • madal poliitika kujundamise ja strateegilise planeerimise võimekus;
  • riigi personalipoliitika lünklikkus.

Samad aspektid on välja toodud ka 2012. aasta Rahandusministeeriumi aruandes ja OECD 2011. aasta riigivalitsemise raportis.

“Probleemid süvenevad, kui valitsusel puudub tahe ning nägemus, kuidas neid lahendada. Selleks, et tulla toime tänapäeva keeruliste ühiskondlike väljakutsetega, peavad valitsusasutused tegema koostööd poliitikavaldkondade põhiselt, mitte valitsemisalade piirjoonte järgi.” – Annika Uudelepp

Taavi Veskimägi rääkis, et vaatamata mõnele olulisele reformile, nagu näiteks uus avaliku teenistuse seadus, on siiski aastaid tegeletud samade küsimustega. Riigivalitsemises leidub teemasid, näiteks halduskorraldus või -reform, mille arendamisel on ette tulnud justkui klaaslagi, mis on takistanud probleemide lahendamist.

Arutelude tulemustena tulid kõige olulisematena välja järgmised sammud:

  • valitsemiskorralduse tänapäevastamine, sh asutustevahelise töö ja koordinatsiooni parandamine;
  • poliitikakujundamise kvaliteedi tõstmine;
  • strateegilise planeerimise ning finantsjuhtimise kvaliteedi tõstmine ja parem sidumine;
  • mitmetasandilise valitsemise arendamine;
  • avalike teenuste kättesaadavuse parandamine üle riigi;
  • kohaliku omavalitsuse tasandi võimekuse tõstmine.

Kuigi paljud väljapakutud sammud olid olulised, tõusid edasiste arutelude käigus teiste seast esile ka vajadus vähendada killustatust ja tõhustada koordineeritust, sest need on sageli muude probleemide lahendamise eelduseks. Samuti on vaja põhjalikumalt arutleda tsentraliseerituse-detsentraliseerituse tasakaalu leidmise teemal ning lisaks on oluline tõsta analüüsivõimekust ja parandada poliitikakujundamise kvaliteeti.

Pikemalt saab mõttehommiku aruteludega tutvuda siin.