Käesolev uuring on osa laiemast uurimusest ja annab ülevaate maksusüsteemide seotusest tööhõive ja kasvupotentsiaaliga. Analüüsitakse nii Eestit kui ka kaheksat teist samal ajal ELi astunud liikmesriiki. Uuritakse, kas erinevused tööhõives ja osalemises tööturul on seletatavad maksusüsteemi poolt pakutavate stiimulitega. Sealjuures pööratakse palju tähelepanu Eesti juhtumile ja siin läbi viidud maksureformidele. Samuti kirjeldatakse erinevaid tööturuinstitutsioone ja nende arengut nimetatud riikides ning üritatakse hinnata nende mõju tootlikkusele.

Uuringu tulemustest selgub, et tööhõive ja tööjõu osalus tööturul on kaheksas uuritud riigis madalam kui vanades liikmesriikides. Oluline tegur sellise olukorra taga on maksukiil, mille tõstmine kahandab tööhõivet keskmiselt kaks korda ja seda eriti vanemate inimeste puhul. Kõrged piirmaksumäärad kahandavad samuti vanemate inimeste tööle mineku tõenäosust, tõstes samas üldist tööhõivet. Lisaks on vaatluse all olevates riikides üldiselt madalam maksukoormus ja sotsiaalkulutused.

“Uutel liikmesriikidel on arvestades nende sissetulekuid endiselt suhteliselt kõrged tööjõumaksud.”

Katsed stimuleerida tööturgu viivad erinevates tingimustes ka väga erinevate tulemusteni. Näiteks viib piirmaksumäära vähendamine turu poolt määratud palga puhul kõrgema tarbimise ja sotsiaalse heaoluni, samas kui sotsiaalmaksu vähendamine töötab paremini fikseeritud palkade puhul. Eestis annavad parema tulemuse pigem turu poolt määratud palgad, mis viitab olulisele erinevusele võrreldes teiste liikmesriikidega. Vähem kvalifitseeritud töötajate tööjõupakkumist aitab aga kõige paremini tõsta piirmaksumäära alandamine, mis koos teiste meetmetega aitab parandada nende positsiooni tööjõuturul.

Vaadeldavates riikides on märkimisväärsed erinevused nii ametiühingute liikmelisuses ja üldisemas sotsiaaldialoogis kui ka kulutustes aktiivsete tööturupoliitikatele. Tööjõumaksud on mitmetel juhtudel väga kõrgelt kiiresti kukkunud, millel võib eelneva kogemuse põhjal olla vägagi positiivne mõju tootlikkuse kasvule. Samas ei leitud uuringu käigus, et vähemalt analüüsitud riikides oleks tööturuinstitutsioonid määravaks teguriks tootlikkuse kasvu puhul.

Vaata ka

Eesti maksusüsteemist Maksu- ja Tolliameti kodulehel