Poliitika rakendamise süsteem on poliitika kujundamise protsessis äärmiselt olulisel kohal. Kavandatav poliitika võib olla eesmärgipärane ja planeeritud tegevused asjakohased, kuid kui poliitika rakendamine poliitika protsessi ei toeta, võivad soovitud eesmärgid jääda saavutamata. Eestit on seni peetud tõhusa SV administratsiooniga riigiks, ometigi kostab aeg-ajalt kaebusi liigse bürokraatia ja halduskoormuse suunal. Käesolev uuring püüabki leida vastuse, kuivõrd tõepõhised on need kaebused ja mil määral saaksime me oma SV rakendamise protsesse veelgi tõhusamaks muuta.

Uuringu käigus analüüsitakse erinevate rakendusskeemide ülesehitust erinevates valdkondades nii rakendusasutuste kui rakendusüksuste kaupa, hinnatakse nende toimivust ja koormust  nii administratsioonile kui taotlejale, kogutaks parimaid praktikaid ja tehakse soovitusi ja ettepanekuid süsteemi arendamiseks.

Esmakordselt Eestis katsetatakse ka disainmõtlemise lähenemist toetuse andmise, menetlemise ja kasutamise protsessi analüüsimisel taotleja vaatenurgast.