2014. aasta lõpus otsustas valitsus toetada tervise- ja tööministri ettepanekut algatada personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojekt aastateks 2015−2018. Personaalmeditsiin aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese geeniandmeid koos keskkonna-, tervisekäitumise ja tavapäraste haigusandmetega. Personaalmeditsiini projektis saavad kokku nii Eesti e-lahendused kui meditsiini innovatsioonid, et pakkuda uusi võimalusi haiguste raviks.

Personaalmeditsiini pilootprojekti vahetud eesmärgid on valideerida personaalmeditsiini rakendatavust ja efektiivsust, arendada välja informaatika- ja andmehaldustaristu personaliseeritud ehk individuaalsetel käitumise, tervise- ja geeniandmetel põhinevaks lähenemiseks ning juurutada teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni ökosüsteem personaalmeditsiinialase teadmussiirde toetuseks ülikoolidele ning ettevõtetele

Käesoleva projekti raames töötati koostöös Eesti ning välismaiste ekspertidega välja metoodika Eesti personaalmeditsiini pilootprojekti hindamiseks.

Töö tulemusena kirjeldati metoodika väljatöötamise protsess ja sisendeid, toodi välja esialgne metoodiline raamistik, olulised küsimused sekkumisloogika loomiseks ja hindamise läbiviimiseks, samuti pilootprojekti alamprojektide sisendite-väljundite ühitamiseks pilootprojekti kui terviku ning laiemalt tervishoiu ja sotsiaalmajanduslike eesmärkidega. Analüüsi käigus loodi olemasoleva info põhjal esialgne sekkumisloogika, mis on hindamise aluseks ning pakutakse välja peamised hindamismõõdikud ja -küsimused, et pilootprojekti tulemuslikkust hinnata koos selgituse ning hindamise eest vastutavate organisatsoonidega. Tuuakse välja ka laiem hindamisprotsessi kirjeldus, mis sõltub pilootprojekti üldiste tegevuste kaardistusest.

Metoodika väljatöötamine toimus Personaalmeditsiini pilootprojekti juhtimise korralduse, ettevõtlusalase koostöö ning hindamismetoodika arendusuuringu raames, mis viidi läbi koostöös Aktsiaseltsiga Tartu Biotehnoloogia Park.