Kuigi kõrgkoolide praktikad toimivad üldiselt suuremate probleemideta, aitab “Pedagoogilise praktika analüüs” leida praktikate kitsaskohti ja võimalikke lahendusi seoses praktika korralduse, töömahu, hinna, vajaduste ja ohtudega.

Alati pole praktika korraldus läbipaistev ja dokumentidest selgelt leitav. Enamasti on ka kõrgkoolipoolsete praktika juhendajate töökoormus ja -maht ebaselge. Tihti tulenevad praktikakorralduse  probleemid praktikaga tegelevate inimeste vähesusest, kui üks inimene täidab mitut erinevat rolli.

Joonisel: Õppejõududele ette nähtud töökoormus praktika juhendamisel 1 tudengi kohta tervel praktikal

Töökoormus_praktika_korgkoolides

“Pedagoogilise praktika üheks võtmeteguriks on juhendamine, mis määrab praktika tulemuslikkuse.” – Laura Kirss

Seoses juhendamisega vajaks tähelepanu kaks peamist aspekti. Esiteks, pole praktikaasutuste juhendajatele alati kehtestatud selgeid kvaliteedinõudeid. Teiseks, pole mitte kõigil tudengitel praktika ajal kahte juhendajat – nii kõrgkooli kui praktikaasutuse poolt.

Praktikate rahastamisega on seotud kaks olulist puudujääki. Mitmes kõrgkoolis on pedagoogilise praktika rahastamismudel läbipaistmatu ning praktikakuludest on raske täpset ülevaadet saada. Lisaks on pedagoogilise praktika rahastamine ebapiisav.

Praktikakorralduse ja kvaliteedi edaspidiseks parendamiseks saaks teha järgmist:

  • seostada üliõpilaste jaoks selgemalt praktika eesmärgid, õpetaja kutseoskused ning praktika ülesanded vastavalt praktika etappidele;
  • mitmekesistada erinevate praktikaülesannete dokumenteerimise võimalusi;
  • leida senisest enam võimalusi kõrgkoolidesiseseks koostööks;
  • pöörata rohkem tähelepanu maapiirkondade hariduselule;
  • tagada üliõpilasele kaks juhendajat – nii praktikaasutuse kui ka kõrgkooli poolne;
  • anda üliõpilasele senisest rohkem individuaalset tagasisidet;
  • leppida ametlikult kokku praktikajuhendajate töömahus;
  • tutvustada praktikaasutustele praktika väärtust;
  • tagada pedagoogilise praktika rahastamismudeli läbipaistvus;
  • ühtlustada praktika rahastamismudelid kõrgkoolides, kus on mitu erinevat õpetajakoolituse õppekava.

Vaata ka

Lisa 1 oppekavade vordlus loplik

Lisa 2 Pedprakt ained loplik

Pedagoogilise praktika mõttehommiku kokkuvõte 02.04.212