Aastal 2009 loodi Eestis maakondlikud õppenõustamiskeskused, et vähendada pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise killustatust ja piirkondlikke erisusi. Uuring annab ülevaate keskuste senisest toimimisest ning sellest, kas õppenõustamisteenustega ollakse rahul või mitte.

Koolide ja lasteaedade võimalused erivajadustega lapsi toetada on endiselt halvad. Rahaliste raskuste ja spetsialistide vähesuse tõttu on tugiteenuste olukord maapiirkondades kehvem kui linnas.

Kõige sagedamini on koolides ja lasteaedades olemas logopeedid. Teisi tugispetsialiste on vähem, ometi tuntakse nende järele vajadust. See tuleneb asjaolust, et lastel ja õpilastel on varasemast rohkem probleeme, mis nõustaja sekkumist nõuavad.

Piirkondliku õppenõustamiskeskuse tegevusest ja teenustest on teadlik kolmveerand vastanud lasteaedade ja koolide õpetajatest ja juhtidest. Vajalik oleks infot ka edaspidi levitada. Hea oleks haridusasutuste töötajaid teavitada juhtudest, mil lapsed või õpilased võiksid tugispetsialisti vajada.

Joonis: Piirkondliku õppenõustamiskeskuse spetsialistide kasutamine (2011.a)noustamispetsialistide_kasutamine

Piirkondliku õppenõustamiskeskuse teenuseid on kasutanud ligi pool vastanutest, kusjuures rohkem on nõustamist soovitatud teistele, kui seda ise kasutatud. Rahulolu õppenõustamiskeskuse teenustega on suur, nõustamist on üldiselt lihtne saada. Suuremates kehvema sotsiaal-majandusliku olukorraga piirkondades on perede jaoks keeruline õppenõustamiskeskuse teenustele ligi pääseda.

Joonis: Piirkondliku õppenõustamiskeskuse teenustega rahulolematuse või nende mittekasutamise põhjused (2011.a)

noustamisteenuste_mittekasutamise_pohjused

Haridusasutused ootavad õppenõustamiskeskutelt nõustatud laste ja vanemate kohta senisest enam tagasisidet. Oluline on kõigi osaliste toetamine ja nõustamine, et tugiteenus oleks terviklik ega piirduks lühiajaliste nõustamiskordadega.

Selleks, et tugiteenuste süsteem toimiks, on oluline seda pidevalt jälgida. EHIS aitab ülevaadet saada küll asutustes töötavate logopeedide, eripedagoogide ja koolipsühholoogide kohta, kuid mitte sotsiaalpedagoogide kohta. Et asutuste töötavatest tugispetsialistidest terviklik ülevaade saada, vajaks see lünk täitmist.