2013. aastal on noorteseire keskmes noortepoliitika, noorsootöö tulemuslikkus ja selle hindamine. Poliitika hindamine aitab parandada otsuste kvaliteeti, seletada huvigruppide kaasamisvajadust, kaasata seotud osapooli ning rakendada tõhusamat poliitikat.

Noortepoliitika ja noorsootöö on kavandatud kindlate eesmärkide saavutamiseks. Mõju hindamine kujutabki endast plaanitud tegevuse ja soovitud muutuse vahelise seose kindlakstegemist.

Samas on noorsootöö mõju hindamine keerukas, kuna:

  • noorte arengut mõjutab palju erinevaid tegureid nagu haridus, meedia, kodune keskkond jms, mille seas on keeruline eristada just noortepoliitika ja noorsootöö mõju sõltumatult teistest teguritest;

  • küsitluse teel saadud noore ja tema kõrvalseisjate (vanemate, noorsootöötajate jt) hetkehinnang ei kinnita pikaajalist tulemuslikkust.

  • muutus ühe noore jaoks ei pruugi olla ühiskonna tasandil märgatav.

Soovitused:

  • Terviklik ülevaade noorsootöö ühiskondlikust väärtusest peab hõlmama erinevaid meetodeid (mõju hindamine, enesehindamine ja seire) ja tasandeid (üksikisik, organisatsioon, kohalik omavalitsus, riik).

  • Noorteuuringud peaksid olema süstemaatilisemad. Ehkki uuringute maht on Eestis suur, on puuduseks vähe arenenud noorteuurijate võrgustumine. Süstemaatilised noorte uuringud võivad olla aluseks noorsootöö hindamisele. Sellele eesmärgile aitab kaasa ka Noorteseire.

  • Hindamiskoguna võiks riigi tasandil toimida valdkondadeülene Noortepoliitika Nõukogu Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimisel. Hindamiskogu tööle aitaksid kaasa ka Noorteseire raames teostatud uuringud.

  • Noortevaldkonna arengukava 2014 – 2020 elluviimise seire on järgmine samm noorsootöö tulemuslikkuse mõõtmisel. Kuid kuna arengukava ei ole kavandatud hõlmama noorsootööd tervikuna, ei piisa sellest noorsootöö ühiskondlikku väärtuse hindamiseks. Seega peab jätkuma sihikindel tegevus noorsootöö valdkonna mõju väljaselgitamiseks, mõistmiseks, hindamiseks ja kinnistamiseks.

Vaata ka

Aastakonverentsi “Noor täna ja aastal 2030” kokkuvõtte ja ettekanded leiate siit.