Kultuuriministeeriumi algatusel toimus lõimumisvaldkonna arengukava „Eesti 2020“ koostamine. Osalejatel oli võimalus vastata küsitlusele, teha ettepanekuid aruteluseminaril, tutvuda arutelude kokkuvõtetega ning teha omapoolseid soovitusi. Sõltumatud eksperdid kogusid arvamused kokku ning esitlesid neid arengukava koostajatele.

Projektis osalesid Eestis elamisloaga elavad täisealised inimesed, kellel ei ole Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi kodakondsust või kellel on määratlemata kodakondsus.

„Ühiselt leiti, et lõimumine on kõigile ühiskonnaliikmetele võrdsete võimaluste pakkumine.” – Maiu Uus

Peamised märksõnad lõimunud ühiskonna kirjeldamisel olid austus, vastastikune teineteisemõistmine, võrdsed võimalused, mitmekesisus ja selle edendamine.

Korraldajate avastuseks Euroopa kolmandate riikide kodanikud (EKRK) ei olnud teadlikud lõimumiskava tegevustest ja võimalustest, isegi ei teatud Eesti.ee portaali.
Info kättesaadavaks tegemine mittelõimunud ja puuduliku eesti keele oskusega elanikele eeldab kõigi riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste panust.

Ettepanekud lõimumisvaldkonna arengukava kohta:

  • Teha ministeeriumiüleselt kindlaks, mis on EKRKide Eesti ühiskonda lõimimise ja toetamise eesmärk. Mis on see lisaväärtus, mida EKRKid annavad Eestile ja Eesti neile vastu? Nendest vastustest sõltub, milliseid programme ja tegevusi ellu viia.
  • Venekeelsete EKRKidega suhtlemisel kasutada otsekontakte, mis omakorda tähendab vajadust täpselt välja selgitada, kes on nende kontaktisikud ja teha nendega koostööd.
  • Korraldada Ida-Viru elanikele kaasamise ja osalemise koolitusi ning teavitusüritusi ning kaasata see piirkond suuremate arengukavade kujundamise protsessi.
  • Kaasata lõimumisvaldkonna rakenduskava koostamisse ja elluviimisse vabaühendusi, et töötada ühiselt välja paindlikumad programmid ning leppida kokku vajalikes riigi tugitegevustes EKRKidega kokkupuutuvatele vabaühendustele.
  • Algatada lõimumisvaldkonna strateegiaga asutustevahelised koostöö- ja koordinatsioonimehhanismid, mis tagavad asutustevahelise tööjaotuse ja vastutuse teenuste osutamisel vähelõimunud elanikele.

lõimumine

Vaata ka

Eesti.ee Uks e-riiki
Lõimumisvaldkonna arengukava “Lõimuv Eesti 2020”
www.integratsioon.ee