Projekti peamiseks eesmärgiks oli toetada riikliku integratsiooniprogrammi väljaarendamist ning õigeaegset ja tõhusat rakendamist.

Integratsiooniprogrammi väljatöötamise projekt käivitus 2007. aasta kevadel ning lõppes detsembris 2008. Projekti läbiviimisel osales viis partnerit: Mõttekoda Praxis, Tartu Ülikool, MTÜ Balti Uuringute Instituut, Hill & Knowlton Eesti ja OÜ Geomedia.

Praxis panustas projekti konsortsiumi juhtpartneri ja riikliku integratsiooniprogrammi 2008–2013 strateegia täiendamise ja rakendusplaani koostamise eksperdina. Sellega seoses juhtis Praxis ministeeriumite esindajatest koosnevat lõimumiskava koostamise töörühma, kogus tagasisidet koostatava arengukava tööversiooni osas ning töötas koostöös Integratsiooni SA ning Rahvastikuministri bürooga välja Eesti lõimumiskava 2008-2013, selle rakendusplaani ja seletuskirja rakendusplaanile. Nimetatud dokumendid kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt aprillis 2008. Lisaks juhtisid Praxise analüütikud projekti kahte osauuringut teemadel „Hariduslik integratsioon” ja „Integratsioon tööturul”.