Uuringu keskmes on sotsiaalpartnerite kaasatus tööhõivepoliitikate kujundamisel, elluviimisel ja hindamisel Eestis. Uuring viiakse läbi osana laiemast uurimusest, mis hõlmab kokku 13 Euroopa riiki, ja selle aluseks on intervjuud sotsiaalpartneritega. Ülevaade antakse Eesti majanduskeskkonnast, töösuhete olukorrast seaduslikus ja institutsionaalse võtmes ning uuringu aruande viimane osa kirjeldab sotsiaalpartnerite kaasatust tööhõivepoliitikates.

Eesti majandus on näidanud märkimisväärset majanduskasvu, ent jääb siiski oluliselt maha ELi keskmisest ja regionaalselt on areng olnud üsna ebaühtlane. Tegemist on äärmiselt avatud majandusega, mis käib seega kaasas arengutega mujal maailmas. Nii on struktuursed muutused Eesti majanduses soodustanud teenindussektori arengut. Tööturul on Eestis samas olulisimaks probleemiks taasiseseisvumisest alates pidevalt kasvanud töötus, mis on eriti levinud noorte seas.

“Eestis puudub konkreetselt kas siis riigi või kohalikul tasandil sotsiaaldialoogi reguleeriv seadus.” – Epp Kallaste

Kollektiivlepingu seaduses on sätestatud, et kõik töösuhteid puudutavad kokkulepped tehakse vabatahtlikult kahe- või kolmepoolsetel kollektiivsete läbirääkimiste käigus.
Uuringu käigus leiti, et sotsiaalpartnerite kaasatus tööhõivepoliitikasse on Eestis võrdlemisi madal, kuigi viimastel aastatel on see mõnevõrra olulisemaks muutunud. Sellel on mitmeid põhjusi, ent kõige olulisem neist on nii töötajate kui ka tööandjate madal osalus esindusorganisatsioonides ja sellest tulenevalt viimaste madal võimekus tööhõivepoliitikas kaasa rääkida.

Hoolimata töötajate ja tööandjate madalast osalusest tööhõivepoliitikas töötab riigi tasandil kolmepoolne sotsiaaldialoog, kuhu on kaasatud töötajate ja tööandjate esindusorganisatsioonid ja riik. Kohalikul tasandil see aga praktiliselt puudub. Kuigi kolmepoolse sotsiaaldialoogi peamiseks vedavaks jõuks on juba ametiühingud, soovitatakse uuringus neid riigil senisest veelgi paremini sotsiaalpartnerite kaasamiseks rakendada.

Vaata ka

Sotsiaaldialoogist Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel

Kollektiivlepingu seadus Riigi Teatajas