Vene õppekeelega gümnaasiumide üleminek osalisele eestikeelsele aineõppele on teema, mis puudutab paljusid. Uuringus püüti välja selgitada, kuidas sihtrühmad sellesse suhtuvad, millised on põhiprobleemid ja nende võimalikud lahendused.

Nii kakskeelse haridusmudeli rakendamise, mitmekultuurilise õppekava elluviimise kui ka ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse arendamise juures on tähtsad õpetajate koolitamine ja täiendõpe. Vajalikud on ka professionaalselt ettevalmistatud õppematerjalid, mis võtaksid arvesse sihtgruppide omapära ja toetaksid oma keelekasutuselt üksteisemõistmist.

“Ühisüritused aitavad kaasa eri rahvusest noorte üksteisemõistmise arendamisele” – Triin Vihalemm

Õpilaste hoiakud on eestikeelsele osalisele aineõppele ülemineku suhtes positiivsemad kui õpetajate omad. Õpilased vajavad varasemast enam kaasamist, sest sageli on neil häid ettepanekuid, mida järgida.

Praegused õppekavad ei arvesta vajadusega tuua sisse mitmekultuurilisuse temaatikat ega pööra tähelepanu aktiivse kodanikukasvatuse ning empaatia tekitamise küsimustele. Seepärast on lõimumise toetamiseks hädavajalik õppekavasid uuendada.

Lõimumise indikaatorid hariduses

Keeleoskuse puhul on oluline see, kuidas inimesed oma keeleoskust hindavad ning millised on eesti keele omandamise peamised allikad. Jälgida saab ka eesti keele tasemeeksamite sooritamist ning vene õppekeelega koolide õpilaste eesti keele eksami sooritamist.

Joonisel: Erineva kodanikustaatusega mitte-eestlaste eesti keele oskus (enesehinnang, TÜ/SaarPoll 2007)

ek_oskus_enesehinnang

Haridusüsteemi puhul on lõimumise indikaatoriteks eri õppekeelte osatähtsus õppeasutuste lõikes; eri õppekeelega koolide lõpetajad; kooli õppekeelest erineva emakeelega õpilaste arv; eri õppekeelega koolide õpilaste edukus riigieksamitel; eestikeelsete ainete arv vene õppekeelega gümnaasiumides ja üldhariduse katkestajad eri õppekeelega koolides.

Lõimumise indikaatoriks võivad olla ka hoiakud, näiteks hinnang 2007. a vene õppekeelega gümnaasiumide osalisele eestikeelsele aineõppele ülemineku kohta ja hinnang 1940. a sündmuste kohta.