Tellija – Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) – soov oli hinnata organisatsiooni strateegiliste eesmärkide täitmist ning  toetuste kaudu avaldatud mõju sihtrühmadele.  Selleks süstematiseeriti KÜSKi senised  toetusprogrammid, tegevused ja sihtrühmad ning leiti näitajad, mille  abil on võimalik hinnata tulemuslikkust.

Kodanikuühenduste seas korraldati veebiküsitlus, mille sihtrühma moodustasid nii KÜSKist toetust taotlenud ja saanud ühendused, toetust mittesaanud ühendused kui ka need, kes ei ole KÜSKilt toetust taotlenud.
Tulemused on julgustavad, kuna selgus, mil viisil on toetust saanud ühenduste areng olnud teistega võrreldes suurem – näiteks  eestkoste rolli täitmisel ning koostöös avaliku sektori asutustega vabatahtlike kaasamisel.

Lisaks rahastamisele on oluline positiivne mõju olnud KÜSKi pakutaval nõustamisel ja koolitustel.  85% KÜSKist toetust taotlenud ühendustest leidis, et KÜSKi poolt vabaühendustele pakutavad teenused (sh nii toetused, analüüsid, koolitused kui ka nõustamine) on olnud vajalikud. Aruandes esitati ka  ettepanekud, kuidas KÜSKi tegevuste mõju  saab edasi hinnata: milliseid kriteeriume ja indikaatoreid jälgida, milliseid andmeid ja kuidas koguda.