Sel nädalal algab üle-eestiline küsitlus, millega uuritakse põhjalikult ühiskonnas valitsevaid hoiakuid ja mõtteviise ning inimeste hakkamasaamist. Esinduslik, 1400 inimest haarav küsitlus on osa perioodilisest lõimumisprotsesside seirest.

Ligi tunniajases intervjuus käsitletakse hariduse, tööturu, massimeedia jälgimise, ühiskonnaelus osalemise, kultuurilise- ja kodanikuidentiteedi jt teemasid. “Seekordses uuringus on senisest rohkem tähelepanu all inimeste reaalsed ja virtuaalsed kokkupuutepunktid avalikus ruumis; toimetulek majandussurutisega; üldisemad eluplaanid ja nende seotus Eestiga. Ka isiklik inforuum ehk see, kuidas erinevatest infoallikatest enda jaoks “pilt kokku pannakse,”  märgib uuringu üks autoritest, Tartu Ülikooli teadlane Triin Vihalemm.

“Loodame uuringu tulemuste kaudu anda sisendit erinevatesse lõimumisega seotud all-poliitikatesse. Seega, head kaasmaalased, kui Teilt palutakse lähinädalatel arvamust Eesti elu kohta, siis palun võtke see aeg ja vastake küsimustele! Valimised pole sugugi ainuke võimalus anda oma panus Eestis tehtavasse poliitikasse. Sedalaadi seirete kaudu jõuavad kodanike seisukohad üsna vahetul kujul poliitikategijateni,” rõhutab Vihalemm.

Paralleelselt küsitlusele viiakse läbi fookusgrupi uuring, kus süvendatult käsitletakse selliseid teemasid nagu uusimmigrantide kohanemine Eestis, vene kooli õpetajate kogemused ning hoiakud eesti keeles õpetamise kohta, mitmekeelsete töökollektiivide eripärad ja tööturule naasmise võimalused.

Uuringu tulemusi esitletakse 2012. aasta alguses. Tulemusi saab kasutada järgmiste lõimumistegevuste kavandamiseks, eriti valdkondliku arengukava 2014-2020 ettevalmistamisel ning ka erinevate programmide ja teavitusmaterjalide koostamiseks.

Uuringu meeskonda kuuluvad Tartu Ülikooli teadlased, Praxise analüütikud ning TNS Emori uuringuspetsialistid ja mitmed teised teadlased ning eksperdid. Kultuuriministeeriumi tellimusel valmiv uuring lähtub valdkondlikust arengukavast “Eesti lõimumiskava 2008-2013” ja seda rahastatakse lõimumiskava rakendamiseks ette nähtud vahenditest.