Tulevikule mõeldes on alati kasulik vaadata ajaloos tagasi. Mida toob tulevik Eestile? Antud töö eesmärk oli heita pilk tagasi teadmistepõhise majanduspoliitika lähtealustele ning tuginedes olemasolevatele andmetele, kirjeldada võimalikke Eesti sotsiaal-majanduslikke väljakutseid ja tulevikustsenaariume.

„Kuivõrd eduka sotsiaalmajandusliku arengu eelduseks on investeeringud uutesse kõrgtehnoloogilistesse tööstustesse ja samaaegne traditsiooniliste sektorite kaasajastamine, on väikeriigid seejuures tänapäeval paraku eriti keerulises situatsioonis ja kahte surutisse – piiratud ressursid ja suured arenevad turud Aasias.“ – Marek Tiits

Selgus, et kuna võimalus erinevaid majandussektoreid või tehnoloogiaid võrdselt kohelda väheneb, siis ei tee see keerukaks mitte ainult ettevõtete strateegiate kujundamise, vaid keerukamaks on muutunud majandusarengut toetavate poliitikate ja strateegiate kujundamine. Eestil õnnestub tehnoloogiliselt edu saavutada ainult oma majandust jõuliselt ja pidevalt kaasajastades.

Milliseks võiks järgmise kümnekonna aastaga kujuneda Eesti roll muutuvas rahvusvahelises tööjaotuses? Majanduses ei toimu muutused üleöö. See tähendab, et viimase kümnendi areng annab suuresti aimu sellest, kuidas ja millise tehnoloogilise struktuuri suunas Eesti majandus järgmise 5-10 aasta jooksul areneb. Eesti senise arengu analüüs näitab, et tööstuse tehnoloogiline struktuur ei muutu mitte teadmistemahukamaks ja keerukamaks, vaid vastupidi – tööjaotus väheneb, spetsialiseerumine väheneb, vähenevad oskused ja oskustööliste arv, väheneb suutlikkus kasutada uusi ja tekkivaid tehnoloogiaid.

Unt1itled

 

Eesti peaks tulevikus keskenduma ressursipõhiste ja madalatehnoloogiliste sektorite moderniseerimisele, laiendades samal ajal kohalolekut järgmise põlvkonna kõrg- ja keskmisetehnoloogilistel aladel ehk esmajoones info-, bio- ja nanotehnoloogia väärtusahelates.

Lisaks on efektiivse kutsehariduse, täiendus- ja ümberõppe süsteemi ülesehitamine ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimise suurendamine uute töökohtade tekkeks kriitilise tähtsusega.