Praxis osales Avatud ühiskonna toetusfondide võrgustiku (Open Society Institute) poolt rahastatavas Eesti ja Bulgaaria haiglareforme uurivas projektis Eesti poolse partnerina. Projekti raames viis Praxis 2006. aasta suvel haiglate juhatuse ja nõukogu liikmete hulgas läbi küsitlusuuringu. Selle eesmärk oli analüüsida haiglasektoris toimunud reformide mõju haigla juhtimisele. Peamised uuritavad teemad olid, kas läbiviidud reformid on olnud eesmärgipärased ning kas omandivormide muutus ja suurema otsustusõiguse andmine haiglatele on andnud soovitud tulemust.

Küsitlusuuringute järgselt viidi täiendavalt läbi intervjuud otsusetegijate ja haiglajuhtidega, et küsitlusuuringus üles kerkinud teemasid süvitsi analüüsida. Lisaks arutati põhilisi tulemusi Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa esindajatega ning haiglajuhtidega septembrikuus toimunud ümarlaual.

Novembris toimus projekti ühine lõppseminar Sofias, kus osalesid uurimismeeskonnad, haiglajuhid ja otsusetegijad mõlemast uuringus osalenud riigist.