Eesti majandus on läbinud ühe arengutsükli, mille tulemusena on käivitatud palju tugeva turupotentsiaaliga ettevõtteid, kellel on head eeldused edasiseks arenguks. Vaatamata majanduses toimunud positiivsetele arengutele domineerivad endiselt traditsioonilisi majandusharusid esindavad ettevõtted, kelle käive ja kasumlikkus töötaja kohta jäävad märkimisväärselt maha vastavatest näitajatest arenenud maades. Ettevõtete edu baseerumine eelkõige odaval tööjõul ja ressurssidel on olnud siiamaani üheks põhjuseks, miks erasektori investeeringud teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni on väga väikesed ja suurel hulgal Eesti ettevõtjatel puuduvad kogemused uute innovaatiliste toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamisel. Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006 „Teadmistepõhine Eesti” raames on võetud kasutusele hulk meetmeid olukorra parandamiseks. Keskseks eesmärgiks on suurendada avaliku sektori investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, maksimeerides samaaegselt erasektori kaasatust, edendada rahvusvahelist koostööd ja täiustada rahvuslikku innovatsioonisüsteemi. Siiani on pööratud suhteliselt vähe tähelepanu poliitikameetmetele, mis oleksid suunatud innovatsiooniga tegelevate töötajate kaasamisele ettevõtetesse kui ühele olulisele võimalusele tõsta ettevõtete innovatsioonivõimekust ja soodustada teadmistesiiret.

Selle eeluuringu eesmärk on hinnata avaliku sektori sekkumise vajadust töötajate mobiilsuse toetamisesse ja arendada välja Eestile sobilik töötajate kaasamise toetusplaan, mis aitaks soodustada ettevõtete sisest innovatsiooni ja kaasata teadlasi, insenere, disainereid, turundusspetsialiste jne. See uurimus pakub võimalikke lahendusi uute mobiilsuse toetamise meetmete välja töötamiseks. Kuna meie majanduslik konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus sõltuvad eelkõige meie sotsiaalse kapitali loomise ja õige kasutamise võimekusest, siis loodame, et need tulemused aitavad Eesti ettevõtetel positiivseid muutusi ette võtta.

Uurimus toob välja töötajate kaasamise ja mobiilsuse suurendamise toetusmeetmed, mis töö autorite hinnangul võivad aidata lahenda mitmeid Eesti kvalifitseeritud tööjõu probleeme. Tulemused põhinevad põhjalikul uurimistööl, intervjuudel ülemaailmsete kaasamis- ja mobiilsusskeemide väljatöötajatega ja intervjuudel Eesti osapooltega. Nende hulgas on näiteks ettevõtete, akadeemiliste asutuste ja EAS-i esindajad. Lisaks on intervjuusid läbi viidud ka teiste riikide kaasamis-ja mobiilsusskeemide väljatöötajatega.