Eestis on suurt tähelepanu pööratud avaliku sektori poolt osutatavate e-teenuste väljatöötamisele. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel asusid Balti Uuringute Instituut ja Praxis 2012. aasta sügisel hindama erinevate e-teenuste mõju, sh nii teenuse osutajatele kui ka kasutajatele.

Uuringu käigus analüüsitakse näiteks, kas e-teenuse kasutamisega on kaasnenud aja- ja rahasääst ning kas ja kuidas on paranenud teenuse kättesaadavus ja kvaliteet. Samuti uuritakse seda, millised on takistused e-teenustest suurema kasu saamisel.

Kui Te olete kasutanud riigiportaali eesti.ee e-teenuseid, siis olete õige inimene vastama mõjude hindamise küsimustikule e-teenuse kasutaja vaatenurgast.

Küsimustiku täitmine võtab aega 5 minutit. Küsitlus on anonüümne. Uuringu tulemused saavad olema avalikult kättesaadavad jaanuarist 2013 ning nende avaldamisest teavitatakse meediakanalite vahendusel.