Täna avaldatav Valitsemise valvurite poliitikaanalüüs annab sõltumatu hinnangu valitsuse esimesele tegevusaastale. Analüüs on koostatud kodanikualgatuse “Valitsemise valvurid” raames, kus valitsusvälised asjatundjad jälgivad valitsuse tegevusprogrammi täitmist ehk riigivalitsemise argipäeva.

Valvurid annavad hinnangu sellele, kuidas plaanid tegelikkuses täituvad – kas lubadused on mõistlikult ellu viidud ja eesmärgid saavutatud.

Analüüsis antakse hinnang 16 valdkonna edusammudele ja tuuakse välja aspektid, milles edasiminekut olnud ei ole. “Valvurid hoiavad valitsuse tegemistel silma peal ning jagavad kogutud infot ja arvamusi teiste huvilistega. Hinnangud ei ole niiöelda lõplik tõde, vaid pilk riigiasjadele kodanikuühiskonna poolt,” selgitab algatuse eestvedaja, Poliitikauuringute Keskuse Praxis ekspert Hille Hinsberg.

Ülevaates tuuakse esile, et valitsemisperioodi alguses astus valitsus olulisi samme lubatud tulumaksumäära langetamise suunas alates 2015. aastast ning on tänaseks kinnitanud ka toetust töötuskindlustusmakse vähendamisele.

Hariduse valdkonnas on valitsuse esimese aasta tähelepanu keskmes olnud eelkõige vastuoluline kõrgharidusreform, õpetajate palk ja gümnaasiumivõrgu reform. Peamine algatus tööturu valdkonnas on Tööhõiveprogramm 2012-2013, mis võimaldab tööturutoetuste ja -teenuste pakkumist ja korraldamist senisest paindlikumalt.

Kuigi energiasääst, energiajulgeolek ja kliimapoliitika on valitsusele oluline, on tegevus nendes valdkondades vastuoluline võrreldes sõnastatud eesmärkidega. Euroopa Komisjoniga peetud kvoodivaidluses saadi Eesti jaoks majanduslikult kasulikud tingimused. Samas põlevkivi kaevandusmahtude suurendamine ja põlevkiviõli rafineerimine mootorikütuseks ei aita kaasa ei energiakasutuse efektiivsuse ega kliimapoliitika eesmärkide täitmisele.

Analüüsis tõdetakse, et 2011. aastal vähenes kuriteo ohvriks langenud elanike osakaal, vähenes ebaloomulikul teel hukkunute arv ning lühenesid keskmised menetlusajad. Usaldus politsei vastu on kõrge, elanike turvatunne kasvab, üldmulje turvalisuse valdkonnas toimuvast on seega positiivne.

Mitmed valitsuse lubadused keskenduvad suurtele ehitusobjektidele. Fookus üksikutele ja mahult ülepaisutatud maantee-ehitusprojektidele toimub aga kohalike teede, ühistranspordi ja kergliikluse arendamise arvelt.

Ülevaates hinnatakse, et valitsuse selge kultuuripoliitika on asutuste lahtiriigistamine. Samas on  toppama jäänud kaks olulist teemat – end tõestanud kultuuriprojektidele pikemaajalise toetussüsteemi loomine ning vabakutseliste loovisikute ravikindlustuse probleemi lahendamine.

Õigusloome kvaliteedi osas soovitavad eksperdid rakendada mõjude igakülgse hindamise kõrval ka ulatuslikumat vabaühenduste ja huvirühmade kaasamist. Analüüsis tõdetakse, et seni on märgata liigset kiirustamist ja süsteemsuse puudumist eelnõude menetlemisel ja vastuvõtmisel. Näiteks võeti 2011. aasta lõpus vastu hulgaliselt seadusemuudatusi ning 1. jaanuarist 2012 jõustus Eestis kehtivast pea 400 seadusest üle 120 muudetud uue seaduse redaktsiooni.

Eesti konservatiivne kodakondsuspoliitika, milles kodakondsus on võrdsustatud lojaalsusega, ei pruugi ekspertide arvates enam tagada väikeriigi arengu jaoks piisavat paindlikkust. Kodakondsuspoliitika muutmise avalikku ega poliitilist debatti pole aga tekkinud. Kodanikuühiskonda puudutavast ei ole valitsuse siiani enim kõneainet saanud algatus vabaühenduste hulgas toetust leidnud. Veel loomata maailmavaate sihtasutustele eraldati riigieelarves 0,9 miljonit eurot, kuid vabaühenduste ja teiste asjatundjate sisulisi kommentaare eelnõule ei ole siiani arvestatud.

Poliitikaanalüüsi täisversiooniga saab tutvuda siin. Ülevaates on koondatud hinnangud valitsuse esimese aasta kohta, alates valitsuse ametisse astumisest aprillis 2011 kuni 2012. aasta kevadeni. Veebiportaalis saab jooksvalt jälgida valitsuse tegevuste elluviimise seisu ning selle kohta arvamust avaldada.

Tänases ETV saates “Vabariigi kodanikud” arutletakse samuti selle üle, kuidas hinnata valitsuse esimest tegevusaastat ning soovitatakse teemasid, millele  edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Stuudios on Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp, Eesti Arengufondi endine juht Ott Pärna, Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver ja Tallinna Ülikooli professor Raivo Vetik.

Valitsemise valvurid veebikeskkonda haldavad ERR ja Praxis. Valvurite tegevust toetab Avatud Eesti Fond. Poliitikaanalüüsi koostamist on toetanud ka  Open Society Foundations.