Eesti saab 2018. aastal Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks. Just eelmisel nädalal  kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti EL Nõukogu eesistumise ettevalmistuste tegevuskava. Üheks oluliseks eesistumist ettevalmistavaks tegevuseks on ametnike ja poliitikute täiendkoolitus. Tegevuskavasse olulise panuse andiski Praxise töö, mille eesmärk oli analüüsida EL Nõukogu  eesistumise  seisukohast  võtmepositsioonidel  töötavate  ametnike  ja  poliitikute eesistumisega seotud koolitusvajadusi, et arendada sihtrühma kompetentse ja tõsta Eesti EL alast haldussuutlikkust. Töö laiem eesmärk on edukas ja tulemuslik Eesti EL Nõukogu eesistumine 2018. aastal ning Eesti ametnike võimekuse tagamine rahvusvahelises koostöös.

EL  eesistumise  alase  suutlikkuse  tõstmine  eeldab  selgeid  ja ühtseid aluseid.  Selleks arendati töös edasi Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi loodud eesistumise kompetentsimudelit, mis võimaldab toetuda konkreetsele, ühtsele ja läbimõeldud raamistikule ning tuua kompetentside hindamise alusel välja sihtrühma(de) konkreetsed koolitus- ja arenguvajadused.

Analüüsi tulemusena valmis EL nõukogu eesistumise läbiviimisega seotud sihtrühma kaardistus ning analüüs sihtgrupi erinevates rollides olevate liikmete kompetentsitaseme ja koolitusvajaduse kohta. Samuti koostati ettepanekud koolitus- ja arendusvajaduse sisu ja mahu kohta.
Analüüs tehti Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei tellimusel programmi “Keskne koolitus 2012–2013”  raames  ning  seda  rahastatakse  Euroopa Sotsiaalfondist  ja  Rahandusministeeriumi eelarvest.
Aruandega saab tutvuda siin!