Seekordse poliitikaülevaate keskseks teemaks on noorte sotsiaalne kaasatus EL sotsiaal- ja tööhõivepoliitika kontekstis. Ühiskonnaliikmete suurem sotsiaalne kaasatus on tänase Euroopa Liidu (EL) sotsiaalvaldkonna kesksemaid eesmärke, mida püütakse saavutada erinevate poliitikameetmetega. Üheks selle poliitika olulisemaks sihtrühmaks on kujunenud noored, sest enamikes Euroopa riikides on noored kõige haavatavamaks riskirühmaks tööturul.

Noorte sotsiaalse haavatavuse vähendamise kaudu ning just eelkõige noorte osaluse ja ühiskondliku seotuse suurendamise teel loodetakse tõsta ühiskonna jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet. Seekordne poliitikaülevaade avabki EL sotsiaalse kaasatuse puhul kasutatavad põhimõisted nagu sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, vaesus, sotsiaalne mobiilsus, sotsiaalne kapital jne ning annab ülevaade olulisematest poliitikadokumentidest, mis moodustavad vajaliku õiguslik-poliitilise tausta noorte sotsiaalse olukorra paremaks mõistmiseks.

Poliitikaülevaate teises osas võrreldakse olulisemate poliitikaindikaatorite abil Eesti noorte olukorda Euroopa eakaaslastega. Tuuakse esile Eesti senised peamised saavutused ning samuti valdkonnad, milles on meil vaja veel uusi lahendusi välja töötada või olemasolevaid täiendada ja arendada.

Tutvu poliitikaülevaatega siin.

Poliitikaülevaate teemaga seoses korraldab PPraxis 19. septembril Pärnus mõttehommiku teemal “Märka noort – miks, kes ja kuidas?”. Mõttehommikul arutletakse ühiselt selle üle, milline on tõrjutud noor. Otsitakse vastuseid küsimustele: mis põhjustab noorte sotsiaalset tõrjutust; kes peaks sekkuma kui noor vajab abi; kuidas teha koostööd noorte abistamisel; kas liigne sekkumine võib rikkuda noorte õigusi; kuidas leida tasakaal abistamise ja abituse õpetamise vahel? Püütakse jagada parimaid kogemusi ja leida praktilisi lahendusi noorte ees seisvatele väljakutsetele ühistes aruteludes.

Mõttehommikul osalevad ettekannetega nii teadlased kui praktikud. Mõtehommiku kava leiab siit: päevakava. Mõttehommikul osalemiseks saab registreerida kuna 17. septembrini.