Täna avaldatavast Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust selgub, et vanemliku hoolitsuseta noorte toetamine iseseisvasse ellu astumisel vajab üle-eestiliselt ühtlustamist ja tõhusamat noore ettevalmistamist.

Uuring toob esile, et asendushoolduselt ellu astuvate noorte tugisüsteemis on varieeruvusi eri tasanditel. Ühelt poolt on mure asenduskodu teenuse kvaliteediga, ühtlustamist vajab asutuste töökorraldus ja senine praktika noorte eluoskuste arendamisel. Ilmnes ka vajadus asendushooldusel viibimise õiguslike aluste ühtlustamiseks, et tagada kõigile asendushoolduse kasvandikele ühetaoline ligipääs teenustele. Teisalt selgus ka, et sageli ei toimi koostöö kohalike omavalitsuste vahel ning noortel ei ole võimalik valida seadusega ettenähtud eluaset väljaspool oma päritolu KOVi.

„Asendushoolduse noortele on iseseisvasse ellu astudes äärmiselt oluline, et neil oleks olemas eluase ja töökoht,“ selgitab uuringu üks autoreist, Praxise analüütik Pirjo Turk. „Iga kolmas noor loodab eluaseme saada kohaliku omavalitsuse kaudu, nagu ka seadus ette näeb, kuid vähestel on soov minna oma päritolu kohalikku omavalitsusse elama,“ märgib Turk.

Praegune süsteem aga ei soosi liikumist teise Eesti piirkonda. Seetõttu teevadki uuringu autorid ettepaneku leida uusi võimalusi, kuidas anda noorele õigus otsustada, kus ta oma elu sisse seada soovib ja lahendada olukord, kus noore eluaseme-, õppimise ning töö leidmise võimalused sõltuvad tema rahvastikuregistri järgse KOVi võimekusest talle eluaset pakkuda.

Uuringust selgub, et kuigi noored peavad enda igapäevaelu oskusi enamasti heaks, ei pruugi nad osata oma oskusi ja teadmisi enne reaalset üksi elamist adekvaatselt hinnata ning vajakajäämised võivad ilmneda alles hiljem.

Seetõttu on eksperdi sõnul vajalik noore edukaks elluastumiseks just hea eeltöö. „Eeltöö tähendabki seda, et noorel on võimalus igapäevaoskusi eelnevalt harjutada ja kogeda erinevaid olukordi nii asendushoolduse ajal kui ka näiteks pool-iseseisva elamise kaudu,“ selgitab Turk.

Väga oluline on Praxise analüütiku hinnangul ka see, et noore tugivõrgustik arutaks temaga läbi personaalsed vajadused ja ootused, mille alusel pannakse paika tegevuskava noore elluastumiseks. „See nõuab koostööd erinevate spetsialistide – lastekaitsetöötajate, haridustöötajate, asenduskodutöötajate ning noore vahel,“ kirjeldab Turk. „Kuigi seadus näeb seda ka praegu juhtumiplaanis ette, ei ole see siiski alati ellu rakendunud”.

„Kuna noore edukas elluastumine, sh haridustee ja karjäärivalikute toetamine sõltub väga olulisel määral just tema kasvatajate, perevanemate ja lastekaitsetöötajate panusest, tuleb kindlasti ühtlustada seesuguseid praktikaid,“ lisab Turk.

„Oma perest ilma jäänud lastele ja noortele on asenduskodu ja hoolduspere kodu ning kasvatajad ja perekonnas hooldajad vanemateks. Lapsed ja noored peavad saama kodust kaasa eeskujud ja suunamise ning eluoskused täiskasvanuna toime tulla,“ märgib Signe Riisalo Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnast.

„See on väljakutse igale vanemale, mis paneb asendushoolduse valdkonnas tegutsevatele täiskasvanutele vastutuse tagada parim lastele noortele. Sotsiaalministeeriumi tegevused on suunatud asendushoolduse sisulise kvaliteedi ja lapse ning noore isiklike vajaduste arvestamisele läbi asenduskodude kasvatajate supervisoooni, koolitamise, teenuste sisulise kvaliteedi arendamise ja täiskasvanuks saamise toetamise korraldamise,“ lisab Riisalo.

Asendushooldus on loodud vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele ja noortele, et pakkuda neile kohast kasvu- ja arengukeskkond ning tagada hea ettevalmistus iseseisvaks täiskasvanueluks.

2015. aasta lõpu seisuga oli asendushooldusel kokku 2517 last, kellest asenduskoduteenusel oli 1031 last, perekonnas hooldamisel 205 last ja eestkostja perekonnas kasvas 1281 last. Asenduskoduteenust osutatakse noorele üldjuhul tema 18-aastaseks saamiseni või õpingute lõpetamiseni.

Uuringu on tellinud Sotsiaalministeerium ja läbi viinud Poliitikauuringute Keskus Praxis. Uuringu tulemused on asendushoolduse noori puudutava poliitika kujundamise aluseks.

Uuringut tutvustatakse täna kell 13 Sotsiaalministeeriumis. Tööga on võimalik tutvuda alates kella 13.00 siin.