Täna avaldatud töö “Töövõimekao hüvitamise süsteem Eestis ja rahvusvaheline võrdlus” jõudis Praxis järeldusele, et töövõimekao hüvitamine ei motiveeri tööandjaid ennetama tööst põhjustatud terviseprobleeme, ega soosi töötajale sobivat tööd pakkuma või teda võimalikult kiiresti tööle tagasi aitama.

Praxise soovitab kaaluda võimalust kujundada tööandjate sissemaksed sotsiaalkaitsesüsteemi selliselt, et need sõltuvad lisaks tööjõukuludele tööõnnetuste levikust ja investeeringutest töökeskkonda. Selline süsteem premeerib tööandjaid, kes loovad tervist hoidva töökeskkonna, väiksemate tööjõumaksudega. „Kuna aga ohutu töökeskkonna saab tagada väga erinevate poliitikameetmetega, siis on tarvidus teha Eestis kaalutletud valik, milliste meetmetega peaks töökeskkondi edaspidi parandama,“ märgib Masso.

Praxise analüüsis leitakse, et hüvitise maksmise tingimused ei motiveeri tööandjaid töövõimekaoga inimesele sobivat tööd pakkuma ja töötajaid varakult tööle naasma. Analüüsi autorite sõnul vajavad tööandjad selleks, et mõttemalli muutust organisatsioonikultuuris ja praktikas esile tuua, kindlasti nõustamist ja riiklikke tugiteenuseid. „Praegu suurem osa tööandjatest ei analüüsi töökatkestuste põhjuseid ega toeta töövõimekaoga töötajate tööle naasmist ,“ märgib Masso.

Lisaks tööandjate konsulteerimisele, tuleks analüütikute hinnangul haiguslehte väljastamisel informeerida töötajat ja tema tööandjat töötaja töövõimest ja sobivatest töötingimustest. „Tänases olukorras sellist kohustust ei ole ning töötaja ja tööandja on oma otsustes üksi“, selgitas Masso.

„Teiste riikide kogemus näitab, et kui inimese tervis võimaldab osaliselt töötada, siis töötamine sobivate töötingimustega soodustab ka varajast täiskoormusega tööletulekut,“ märgib uuringu koostanud Praxise vanemanalüütik Märt Masso.

Töö autorite sõnul näitab teiste riikide kogemus, et on võimalik suurendada ka tööandja vastutust töötajate ajutise töövõimetuse korral, pikendades tööandja makstava haigushüvitise kestust ja muutes töötaja omavastutust. Tööandja suurem vastutus võib motiveerida Praxise analüüsi kohaselt tööandjaid looma töötajatele sobivaid töötingimusi tööle jäämiseks ja tööle naasmiseks.