Täna esitletakse valminud töölepingu seaduse uuringu tulemusi. Uuring annab ülevaate töösuhete olukorrast Eestis ning analüüsib töötajate ja tööandjate kogemusi ning arvamusi uue töölepingu seaduse rakendamisel. Töö eesmärk oli kirjeldada uue töölepingu seaduse rakendumist töösuhetes ja võimalikke probleemvaldkondi ning hinnata mõju Eesti töösuhetele ja tööelule laiemalt.
Heade töösuhete aluseks on see, et töösuhte osapooled teaksid üksteisi õigusi ja kohustusi. Uuringust selgus, et ligi kolmandikul töötajatel ja töötutel ja kümnendikul tööandjatel ei ole head teadmised õigustest ja kohustustes ning ligi 80% hindab, et neil oleks tööõigusest vaja rohkem teada.
Üheks olulisemaks probleemiks on madal teadlikkus  uue seadusega töötajatele antud õigusest küsida pärast koondamisteate kättesaamist tööandjalt vaba aega uue töökoha otsimiseks. Paljud töötajad ei ole sellest õigusest teadlikud ning sellest punktist teadlikest inimestest on oluline osa veendumusel, et teise töö kõrvalt ei saa tulemuslikult tööd otsida.
Ühtlasi näitas uuring, et töölepingu sõlmimisel kalduvad töösuhte osapooled sageli kõrvale seaduses sätestatud õigustest ja kohustustest. Kuid iga viies töötaja ei teeks töösuhtes probleemi ilmnemisel midagi või lahkuks töökohalt püüdmata probleemi lahendada.
Uuringus hinnati ka seda, kuidas mõjutas uues seaduse jõustumine koondamisi. Ligi üheksa kümnendiku ettevõtjatest leidis, et uue seaduse jõustumine ei mõjutanud seda, palju inimesi  nad oma ettevõttest koondasid. Seda kinnitas ka maksu- ja tolliameti andmetel läbiviidud hindamine.
Uuriti ka inimeste rahulolu koondamissituatsioonis rakenduva turvavõrguga. Üldkokkuvõttes olid inimesed turvavõrguga pigem rahul kui rahulolematud. See kehtib ka nende inimeste kohta, kes olid hiljuti kogenud koondamist, kuigi nende hinnangud olid mõnevõrra kriitilisemad.
Uuringu tellija on Sotsiaalministeerium ning uuringu  teostasid Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR ning Turu-Uuringute AS. Töö valmis Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja  Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014” kaasrahastamisel.
Uuring on kättesaadav siin!