Projekti „Lastega peresid jõustavad teenused“ raames viisid Maiu Uus Praxisest ja Veiko Lember Tallinna tehnikaülikoolist läbi koolituse avalike teenuste ja ühenduste teemal.

Koolitus oli mõeldud omavalitsustele ja ühendustele, kes tegelevad lasterikaste peredega. Koolituse käigus käsitleti teenuste delegeerimist, praktikaid Eestis ja mujal maailmas, ühendustele delegeerimise protsessi, avatud koostööd ja lepingulist delegeerimist.

Arutleti, mis täpsemalt on avalikud teenused ning millest need tulenevad. Räägiti otsesest ja kaudsest avalikust haldusest. Avati avaliku ja erasektori koostöö mõiste ning nende peamised vormid.

Samuti viidi läbi praktikum, et paremini mõista delegeerimise protsessi. Mõeldi läbi omavalitsuste senised kogemused avatud koostööst ja lepingulisest delegeerimisest. Keskenduti sellele, kuidas antud projekti käigus loodud äriplaanid annaksid sisendi kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute vaheliste koostöökokkulepete vormi.