9. detsembril algusega kell 8:30 toimub Nordic Hotell Forumis Praxise Mõttehommik “Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?” Mõttehommikul osalevad valitud ring antud teemavaldkonnas tegutsejaid, et ühiselt arutada kõrghariduspoliitika võtmeküsimuste üle.

Mõttehommikul tutvustatakse värskelt valminud poliitikaanalüüsi “Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?”, mis on valminud Praxise hariduspoliitika programmi analüütikute Eve Mägi ja Laura Kirsi koostöös.

Eesti kõrghariduspoliitika on kahe viimase kümnendi jooksul läbi teinud mitmesuguseid muutusi ning kõrgharidusmaastik on märkimisväärselt avardunud. Eestis on üliõpilaste arv võrreldes 1993/94. õppeaastaga kasvanud ligi kolm korda. Üha suuremal hulgal inimestest on võimalus kõrgkoolis õpinguid jätkata, kuid kõrghariduse massiliseks muutumine ei ole taganud ühiskonna erinevatele liikmetele võrdväärseid võimalusi sellele ligipääsuks. Kuigi Eesti gümnasistidest kõrgkoolis edasiõppijate hulk (65%  2008/09. õa.) on riikide võrdluses hea näitaja,  on rahvusvahelised eksperdid Eestit kritiseerinud kõrgharidusvõimaluste võrdväärsusele vähese tähelepanu osutamise eest.

Praxise mõttehommikul toimub diskussioon kõrghariduspoliitikaga seotud osapoolte vahel: Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad, riiklike ja eraülikoolide esindajad, noorteühenduste ja üliõpilasesinduse esindajad, riigikogu liikmed ning valdkonna teadlased. Mõttehommikul otsitakse vastuseid küsimustele: Kas Eesti on eriliselt julge oma elitaarse maailmavaate ja lähenemisega ning enamik teisi riike on ajast maha jäänud? Või äkki on meie  kõrghariduspoliitika pigem juhuslik, jättes kasutamata oma niigi piiratud ressursi? Milline kõrghariduspoliitika oleks Eestile parim? Kui meie poliitika vajaks muutusi, siis milliseid samme tuleks sel juhul esimesena astuda? Kes ja mida saaks muuta?

Poliitikaanalüüs avalikustatakse Praksise veebilehel 9.detsembri hommikul. Praxise mõttehommik jäädvustatakse videosalvestistena, mis avalikustatakse lähinädalatel ürituste sarja blogikeskkonnas http://mottehommik.praxis.ee.

Praxise mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on innustada avalikes aruteludes enam argumentidele tuginema. Praxise mõttehommikute raames toimuvad seminarid käsitlevad poliitikavaldkondi, mis on valitud vastavalt Praxise tehtavatele analüüsidele ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile. Lisaks käsitletakse 2011.aasta Riigikogu valimiste eel ühiskonnas aktuaalseid teemasid.

Kõrgharidusteemaline mõttehommik on käesoleva aasta viimane Praxise mõttehommik poliitikaseminaride sarjast. 2010 aastal toimub veel kaks mõttehommikut.